høst 2019

SOK-0001 Økonomi og politikk - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Kurset gir en enkel innføring i utvalgte begrep og prinsipper innenfor økonomifaget. Problemstillinger fra både samfunns- og bedriftsøkonomi, og fra økonomisk politikk tas opp for å gi studenter et innblikk i tema som vil bli diskutert i senere økonomikurs. Kurset vil legge vekt på å få fram hvordan økonomer argumenterer, og hvordan faget kan forklare virkninger av offentlig politikk.

Deler av opplegget i kurset vil innebære gruppearbeid i mindre grupper (tutor-grupper) under veiledning fra en av de faglige ansatte innen samfunnsøkonomi ved HHT. Det vil være krav til oppmøte på disse gruppetimene.

Emnet er examen facultatum for studenter på bachelorgraden i samfunnsøkonomi.

Hva lærer du

Kandidaten har...

 • Kunnskap om samfunnsøkonomiens grunnleggende antagelser om menneskers og bedrifters atferd, og dens implikasjoner for dannelsen av tilbud og etterspørsel
 • Kunnskap om grunnleggende begreper, teori, metoder, og modeller i mikro- og makroøkonomi
 • Kunnskap om relevante problemstillinger i mikro- og makroøkonomisk teori
 • Kunnskap om hvordan nasjonalregnskapet representerer hovedtrekkene i de økonomiske forholdene i et land
 • Kunnskaper om årsaker til endringer i verdiskapning og økonomisk vekst over tid
 • Kunnskaper om betydning av utenriksøkonomiske forhold for landets økonomi
 • Kunnskaper om valutamarkeder og valutakurser
 • Kunnskaper om virkninger og årsaker til inflasjon
 • Kunnskaper om tilbud, etterspørsel og likevekt i pengemarkedet
 • Kunnskap om konsumentens tilpasning i et marked
 • Kunnskap om hva som bestemmer konsumentens etterspørsel og hvordan denne påvirkes av endringer i bla. priser og inntekt
 • Kunnskap om produsentenes tilpasning på et faktormarked og på et varemarked
 • Kunnskap om produsentenes tilpasning på et faktormarked og på et varemarked
 • Kunnskap om markedets virkemåte og ulike markedsformer som oligopol, monopol og frikonkurranse
 • Kunnskap om hvordan offentlige inngrep påvirker markedsresultatet
 • Kunnskap om samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Ferdigheter

Kandidaten kan...

 • Anvende makroøkonomiske modeller til å beregne hvordan sentrale makroøkonomiske størrelser som arbeidsledighet, inflasjon og rentenivå påvirkes av offentlig finans- og pengepolitikk.
 • Beregne og forklare ulike multiplikatorvirkninger: fra private investeringer, pengepolitikk og finanspolitikk.
 • Beregne effekter av ulike former for stabiliseringspolitikk.
 • Anvende økonomisk teori for markedstilpasning for bedrifter i ulike situasjoner.
 • Anvende grunnleggende antakelser om menneskers og bedrifters atferd til å utlede implikasjoner for dannelsen av tilbud og etterspørsel

 

Kompetanse

Kandidaten...

 • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å analysere relevante problemstillinger og avveininger innenfor offentlig finans- og pengepolitikk
 • Evner å vurdere hvilke modeller som kan være egnet til å besvare relevante makroøkonomiske problemstillinger under ulike omstendigheter
 • Evner å vurdere hvilke stabiliseringspolitiske grep som kan og bør foretas i ulike økonomiske situasjoner
 • Har evne til å formidle makroøkonomiske modeller og sammenhenger grafisk, muntlig og matematisk
 • Har evne til å formidle mikroøkonomiske modeller og sammenhenger grafisk, muntlig og matematisk.
 • Kan anvende kunnskapen om bedrifters og menneskers atferd til å vurdere og predikere atferd i ulike markedssituasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer, tutorials, o.l. Det forventes at studentene deltar i gruppearbeid. 

Eksamen

Eksamen i kurset vil være en 4-timers skoleeksamen som teller 100% av sluttkarakter. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha levert og fått godkjent tre obligatoriske arbeidskrav, inkludert Ikomp. http://www.mooc.no/course/ikomp/

Arbeidskravene er individuelle, og skal leveres elektronisk i Canvas. Format og omfang vil bli redegjort for i den enkelte oppgavetekst.

Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campus Tromsø. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. 

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 22.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ØS121 Økonomi/politikk 10 stp