høst 2019

SOK-2001 Strategisk atferd - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Dette kurset tar sikte på å forklare de grunnleggende teknikkene fra spillteorien, samt bruke disse til å belyse en rekke økonomiske anvendelser.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller yrker.

Kandidaten...

 • har bred kunnskap om hvordan spillteori kan benyttes for å analysere ulike valgsituasjoner
 • har bred kunnskap om sentrale løsningsbegreper i spillteorien
 • har bred kunnskap om grunnleggende teknikker i spillteoretisk analyse
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor spillteori
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor spillteoretisk analyse
 • kjenner til spillteoriens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER

Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer eller oppgaver (kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter)

Kandidaten...

 • kan anvende spillteoretisk modeller på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg, for eksempel: forklare hva som er sentrale elementer i en spillteoretisk analyse, kunne løse dynamiske og statiske spill på både ekstensiv og strategisk form, forklare fremgangsmåte for å løse for både Nash-likevekter i rene og blandede strategier og forklare hvordan ulik grad av informasjon påvirker likevekten
 • kan kritisk vurdere bruk av ulike løsningsbegreper for ulike strategiske situasjoner
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor grunnleggende spillteori og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor spillteori
 • kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende spillteoretiske problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE

Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

Kandidaten...

 • har kunnskap om relevante problemstillinger innenfor spillteori
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor spillteoretisk analyse alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan presentere sentrale teori i faget, spillteoretiske problemstillinger og løsninger på disse både i grafisk, enklere matematisk og muntlig form
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor spillteoretisk analyse og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor spillteoretisk forskning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Avsluttende 4 t skriftlig eksamen. Eksamen arrangeres i Tromsø. En innlevering må være godkjent for å få avlegge eksamen.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.  

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SØ-201 Samfunnsøkonomi mellomfagstillegg 10 stp
SØ-221 Samfunnsøkonomi fullt mellomfag 10 stp