høst 2019
SSO-3010 Marginalisering og sosialt arbeid - 15 stp

Sist endret: 27.02.2020

Søknadsfrist

For søking om opptak til enkeltemne: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk i studiet Master i sosialt arbeid, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskravet er fullført bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier). Det stilles krav om relevant fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor studieprogrammets fagområde. Søkere med annen samfunnsfaglig, pedagogisk eller helsefaglig utdanning og relevant sosialfaglig yrkeserfaring kan også søke.

 Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere må ha minimum gjennomsnittskarakter C. For søkere med eldre grunnutdanning uten vurdering etter karakterskala vil det bli foretatt en individuell vurdering.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Sosialt arbeid handler om å synliggjøre, forhindre og avhjelpe marginalisering og utenforskap. Emnet introduserer grunnleggende perspektiver og teorier rundt tematikken marginalisering og marginaliserende prosesser. Emnet vil fokusere på ulike diskrimineringsgrunnlag, slik som alder, etnisitet, funksjonshemming, kjønn, seksualitet, sosial klasse. I emnet vil studentene få kunnskap og innsikt i hvordan avvik, stigmatisering og klientifisering konstrueres og opprettholdes. På grunnlag av ulike forståelsesmåter og studentenes egne sosialfaglige praksiserfaringer vil kandidatene bli bevisstgjort ulike måter hjelpeapparatet kan forstå og forhindre marginalisering, klientifisering og utenforskap.

Hva lærer du

Kunnskap    Ved bestått emne skal studenten ha

 • kunnskaper om ulike former for praksis innen sosialt arbeid og hvordan disse kan analyseres i forhold til marginalisering
 • kunnskap om grunnleggende perspektiver om marginalisering  og marginaliserende prosesser knyttet til bl.a. etnisitet, kjønn, klasse, seksualitet etc.
 • kunnskap om konsekvenser av marginalisering og utenforskap
 • kunnskap om rettigheter som skal beskytte mot marginalisering

Ferdigheter Ved bestått emne skal studenten kunne

 • reflekere kritisk 
 • diskutere og på en selvstendig måte kunne problematisere eget praksisfelt, profesjon eller fagområde ved hjelp av emnets teoretiske perspektiver
 • forstå, diskutere og problematisere perspektivenes muligheter og begrensninger
 • inngå i tverrfaglig samarbeid

Generell kompetanse Ved bestått emne skal studenten ha

 • innsikt i hvordan marginaliseringsbegrepet kan brukes for å analysere sosialt arbeid
 • økt oppmerksomhet mot makt og avmakt i sosialt arbeid
 • økt oppmerksomhet for å problematisere normalitetsforståelser
 • økt beredskap mot å fanges av kategorier og hegemoniske fortellinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentens basisgruppe er studentens viktigste læringsarena. Emnet vil bygge på studentaktive læringsformer, det vil si læringsformer hvor studentenes primære arena for læring er gruppearbeid og -diskusjoner, og praktiske øvelser i basisgruppa. I praksis betyr dette at studentene jobber aktivt med pensumstoff i forkant av samlingene, både gjennom egenstudier og i egen basisgruppe. Undervisere/fagansatte har ansvar for å tilrettelegge for studentaktiv læring gjennom å utarbeide et helhetlig læringsdesign for hele emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Et muntlig arbeidskrav hvor et case, eksempel eller problemstilling danner grunnlag for drøfting av ulike forståelser av marginalisering. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av:

Et paper hvor utgangspunktet er eget arbeidskrav. Eksamen leveres digitalt. Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen:

Kontinuasjons- og utsatt eksamen arrangeres i henhold til forskrft for eksamen ved UiT - Norges arktiske universitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SSO-3010