Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

TYS-1111 Sted og kulturforståelse - 10 stp

Sist endret: 27.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Emnetype

Emnet er en del av årsenheten i tysk. Obligatorisk for lektorstudenter som har tysk som fag 1 og 2. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå (ikke realfag).

 

Anbefalt forkunnskapkrav

TYS-0100 tysk grunnkurs 1 eller tysk nivå I/II fra videregående skole eller Godkjenning fra undervisere i TYS-1001.

Innhold

Emnet tar for seg utvalgte områder i det tyskspråklige området i et historisk, kulturelt og multikulturelt perspektiv. Det kan være byer som Wien eller Berlin, en delstat eller et større område. Vi går i dybden, stiller spørsmål og åpner opp for refleksjon og diskusjon. Aktiv bruk av digitale aviser, tidsskrift og andre nettressurser til å innhente og kritisk vurdere informasjon om steder og tema vil være en sentral del av emnet. Gjennomgående har vi fokus på praktisk språkbruk, muntlig og skriftlig. I arbeidet med områdene og relevante tema, øver vi på å stille spørsmål, reflektere og diskutere på tysk. Vi ser også på grammatiske og pragmatiske likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk (fortrinnsvis norsk).

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

 

Kunnskaper

Studenten har:

 

 • kunnskaper om utvalgte geografiske områder innenfor tyskspråklig rom
 • innsikt i aktuelle kulturelle, historiske og/ eller politiske prosesser i tilknytning til området
 • oversikt over tyske medier og nettressurser
 • innsikt i likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk (fortrinnsvis norsk) med klare referanser til grammatikken

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lese tyskspråklige tidsskrift- og avisartikler om utvalgte emner
 • kan reflektere over og diskutere regionale og kulturelle særtrekk
 • har evne til å vurdere utsagn og begrep på en kritisk og reflektert måte
 • kan gjenkjenne og forklare likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk, fortrinnsvis norsk

Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk

Undervisning

Seminar og gruppearbeid med muntlige og skriftlige øvelser. Emnet har 4 timer organisert undervisning i uke, i tillegg kommer kollokviearbeid og eventuelle veiledningstimer (grupper eller individuelt). Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelser og etterarbeid. 

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 •  innlevering av en kortere tekst om tema fra emnet (to-tre sider)
 •  innlevering to oversettelser
 •  deltakelse på et skriveseminar (seks timer), skriftlig arbeid leveres inn på slutten av seminaret.
 •  en muntlig fremførelse (tema fra emnet, ca. 10-15 min.) 

Eksamen består av: 

To dagers hjemmeeksamen, over oppgitt tema. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 09.12.2019 innlevering 10.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
TorhildSkill

Torhild Skillingstad


Studiekonsulent for nordisk, russisk, russlandsstudier og tysk
Telefon: +4777644227 tsk045@post.uit.no

Cathrine-Theodorsen.jpg

Cathrine Theodorsen


Førsteamanuensis i tysk kultur og litteratur
Telefon: +4777645589 cathrine.theodorsen@uit.no