vår 2020
MDV-1201 Dokumentorganisering og gjenfinning - 10 stp

Sist endret: 06.10.2020

Søknadsfrist

1.desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap, studieretning medie- og dokumentforvaltning og årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 -  enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Å finne frem i ei stor samling kan være utfordrende. Dette emnet tar for seg hvordan samlinger kan ordnes slik at brukerne raskt og effektivt kan finne det de søker.

Målet for et godt gjenfinningssystem er definert i Statement of international cataloguing principles. Et godt system skal kunne:

 • finne det som stemmer overens med brukerens søkekriterier
 • identifisere, dvs. avgjøre om det man fant, er det man søkte
 • hjelpe brukeren å velge den versjonen (språk, innhold, programversjon) som passer best
 • gi opplysninger om hvor dokumentene finnes

Emnet inneholder dokumentbeskriving (katalogisering, klassifisering, indeksering), lagringsformater, automatisk indeksering, gjenfinningssystemer og informasjonssøking. I hovedsak er fokuset rettet mot bibliotek, arkiv og museum, men teoriene er såpass generelle at de kan anvendes på alt fra supermarked til delelager eller avisnyheter.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • hvordan et dokuments ytre egenskaper kan beskrives og representeres ved deskriptiv katalogisering
 • hvordan dokumentbeskrivelser kan kodes i f.eks. MARC (Machine-Readable Cataloging) og lagres i bibliografiske databaser
 • hvordan et dokuments emne kan beskrives og representeres ved klassifikasjon, emneord og automatisk indeksering
 • hvordan dokumenter kan gjenfinnes og hva som er en god og effektiv søkeprosess

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre søk etter litteratur, både med utgangspunkt i en referanse, et emne og andre mer diffuse holdepunkter som f.eks. dokumentets omslag eller handling
 • klassifisere dokumenter i Dewey Decimal Classification (DDC) i tråd med regler, teori og praksis
 • katalogisere enkle dokumenter og kode dem i MARC

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, ca. 65 timer undervisning fordelt over 13 uker. Praktiske øvelser gjennomføres ukentlig gjennom hele semesteret.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • klassifisere 4-6 dokumenter ved bruk av WebDewey
 • katalogisere 2-3 dokumenter ved bruk av gjeldende regelverk
 • oppgaver i informasjonssøking - kunne søke fram dokumenter som skal dekke informasjonsbehov

Eksamen består av en 8 timers digital hjemme eksamen. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter "Ikke bestått" til ordinær eksamen har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. august for eksamen i høstsemesteret og 15. januar for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

DOK-2201 Dokumentorganisering og gjenfinning 10 stp
BIB-2010 Dokumentorganisering og formidlingsformer 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1201
 • Undersider