Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

VPL-1030 Vernepleieren i relasjoner (praksis 1) - 18 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på bachelorstudiet i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksisemne inkludert for-/etterarbeid. Praksisperioden varer i 11 uker.

Hva lærer du

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan kandidaten:

1. beskrive, begrunne og legge til rette for å skape og vedlikeholde gode relasjoner til så vel tjenestemottakere som pårørende, ansatte og andre samarbeidspartnere

2. anerkjenne eget ansvar og begrensninger i deltakelsen i daglige oppgaver

3. reflektere over egen og andres praksis ut fra en begynnende innsikt i faglige problemstillinger

4. forklare og begrunne hvilke samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter som har vært anvendt i praksis og vise forståelse for eget bidrag

5. beskrive mulige fremgangsmåter for å identifisere egne og andres verdier og gjennomføre etiske refleksjoner over praksis

6. planlegge veiledningstimer og vise til hvilke veiledningsmetoder/ modeller som er benyttet i veiledningssituasjonene

7. vise forståelse for innholdet i studentrollen, samt vurdere og tilpasse sine handlinger til denne

8. vurdere betydningen av, og vise til forholdet mellom tjenestemottakers livskvalitet og deltakelse i eget liv, samt hvordan tjenestemottakerens selvbestemmelse kan ivaretas

9. anvende relevante observasjons- og intervjumetoder for datainnsamling, med vekt på områdene selvbestemmelse, relasjonskompetanse og funksjonshemmende forhold

10. forstå og formidle sentrale teoretiske begreper i en praktisk kontekst

11. redegjøre for praksisstedets målsetting, primæroppgaver, juridiske, organisatoriske og administrative rammer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformene vil bestå av praksis på relevante arbeidsplasser, for- og etterarbeid til praksis og veiledning på fagoppgaven. Aktuelle praksisplasser kan være hjemmebasert omsorg, skole, barnehage, dagsenter med mer.

Eksamen

Arbeidskrav:

- Oppmøte og deltakelse i praksisforberedende undervisning, samt etterarbeid praksis.

- Godkjent praksis i henhold til retningslinjer og krav.

Innlevering av følgende skriftlige arbeidskrav:

  • Lærekontrakt. Vurderes som godkjent/ ikke godkjent.
  • Midt/sluttevaluering signert av veileder og student.

Alle arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Vurdering:

Emnet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen som skal skrives med utgangspunkt i praksis 1. Karakterskala A - F benyttes.

Eksamensdato

Korona - hjemmeeksamen innlevering 05.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

VPL-1031 Vernepleieren i relasjoner (praksis 1) 18 stp