Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SOK-3600 Ressursøkonomi II - 10 stp

Sist endret: 20.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Hvis enkeltemne: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Master i fiskeri- og havbruksvitenskap, retning ressursforvaltning (økonomi). Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

9371 - enkeltemner på masternivå.

Ressursøkonomidelen fra semesteret i "Bærekraftige fiskerier" fra bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Eller tilsvarende Ressursøkonomiske emner.

Innhold

Kurset gir en innføring i firskeriøkonomisk modellering, verdsettingsteorier og nytte-kostnadsanalyse og er beregnet på masterstudenter i fiskeri og havbruk, retning ressursforvaltning.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten skal

 • ha en dyp forståelse av miljø- og ressurs-økonomiske begreper
 • forstå populasjonsdynamiske modeller, en- og fler-bestand
 • forstå og ha et godt kjennskap til dynamikken og realismen i kjente fiskeri-modeller
 • kjenne til marine økosystemtjenester og hvordan disse verdsettes økonomisk
 • ha kunnskap om nytte-kostnadsanalyse og hvordan den anvendes

Ferdighet
Kandidaten skal

 • kunne anvende bioøkonomiske modeller på ulike kjente problemstillinger på en adekvat måte
 • kunne drøfte aktuelle forvaltningsmessige problemstillinger utfra et modelloppsett og utvikle ideer om hvordan forvaltningen vil påvirke utviklingen av bestanden og fisket på den
 • kunne anvende ulike metoder for verdsetting av økosystemtjenester
 • kunne anvende nytte-kostnadsanalyse

Generell kompetanse
Kandidaten skal

 • kunne tilpasse og utvikle bioøkonomiske modeller for konkrete fiskeri og vite hvilke opplysninger som er nødvendige for å kunne gjøre det
 • kunne identifisere kjente referansepunkter for ulike forvaltningsmål og legge realistiske planer for måloppnåelse
 • kunne inkludere verdsetting av økosystemtjenester i nytte-kostnadsanalyse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveseminar og datalab.

Eksamen

En semesteroppgave (40%) og en skriftlig eksamen (60%). Bokstavkarakterer A - E for bestått, og F for ikke bestått.

Arbeidskrav: en lab i bioøkonomi og en lab i verdsetting.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 11.12.2019
Semesteroppgave utlevering 21.11.2019 innlevering 05.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

arne.jpg

Arne Eide


Professor / Fiskeriøkonomi
Telefon: +4777645583 arne.eide@uit.no