vår 2020
BLU-1014 Barns utvikling, lek og læring - 20 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi forståelse og innsikt som barnehagelæreren må ha for å kunne legge til rette for og lede lek-, lærings-, omsorgs- og danningsprosesser. Læreplanteori og didaktikk behandles i lys av barnehagens rammeplan. 

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studenten ha følgende læringsresultat:  

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • barnehagelæreryrket, pedagogisk leders rolle og profesjonskompetanse
 • aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning i et samfunn preget av mangfold
 • leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og relasjoner
 • styringsdokumenter og planverk for barnehagen
 • didaktikk og didaktikkens betydning for barnehagens virksomhet
 • observasjon og pedagogisk dokumentasjon i arbeidet med å ivareta barns leke- og læringsprosesser
 • hvordan ulike læringsmiljø kan bidra til barns lek-, lærings- og mestringsopplevelser
 • hvordan barns selvoppfatning og selvforståelse utvikles gjennom ulike erfaringer

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • ta utgangspunkt i didaktiske forutsetninger i sitt pedagogiske arbeid
 • lede arbeidet med å skape et stimulerende miljø for barns utvikling, lek og læring
 • bruke faglig kunnskap i samhandling med andre i ulike læringsarenaer
 • arbeide med realisering av barns medvirkning i barnehagen
 • reflektere over og begrunne eget pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer og teori
 • anvende ulike observasjonsteknikker
 • utforske bruk av pedagogiske digitale verktøy
 • reflektere over hvordan mangfold kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet
 • skape og bruke ulike omgivelser inne og ute for utforskning, sansestimulering og mestringsopplevelser

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • ta ansvar for og vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns behov og læringsmuligheter
 • reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til ledelse av pedagogisk arbeid med barn
 • vurdere sin fremtidige rolle som barnehagelærer og leder
 • formidle egen pedagogisk kompetanse
 • formidle fagkunnskap skriftlig i samsvar med krav til akademiske tekster


Undervisnings- og eksamensspråk

 Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningen går over to semester.

 

Undervisningsomfang: om lag 100 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstilles for eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • observasjon av barn i sosialt samspill i ulike situasjoner. Observasjonene skriftliggjøres og diskuteres under oppsatt veiledning
  • studenten planlegger og leder leke og/eller læringsaktiviteter. Aktiviteter gjennomføres med to barnegrupper med ulike aldersinndelinger (om mulig). Plan og evaluering skriftliggjøres
  • et refleksjonsnotat om bruk av observasjon og observasjonsteknikker i barnehagen (om lag 800 ord)

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • gjennomført skrivekurs og individuell skriftlig innlevering i forbindelse med skrivekurset (omfang 1000-1500 ord)
 • individuelt refleksjonsnotat om hverdagssituasjoner i barnehagen som læringsarena (omfang om lag 800 ord)
 • muntlig framlegg (i gruppe) med utgangspunkt i dokumentasjon fra praksis av barns leke og/eller læringsaktiviteter (praksisfortelling, foto, dokumenter eller liknende) for felles refleksjon. Dette er utgangspunkt for skriftlig innlevering i gruppe (omfang om lag 2000 ord)

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.  

Eksamen består av:

Individuell hjemmeeksamen over fem dager (omfang om lag 2500 ord).

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende år.

Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon


Studiepoengreduksjon

BLU-1024 Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1001F Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1001 Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1001S Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1004 Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1004S Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1004F Barns utvikling, lek og læring 20 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BLU-1014