høst 2019
BED-2401 Finansregnskap med analyse - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkekode: 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Innhold

Innhold

 • Innføring i årsregnskap.
 • Vurdering av eiendeler og gjeld.
 • Regnskapsføring og skatt.
 • Kontantstrømoppstilling.
 • Regnskapsanalyse.

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om regnskapets oppbygging, standard kontoramme- og plan.
 • Kandidaten kjenner til transaksjonsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og andre grunnleggende regnskapsprinsipper.
 • Kandidaten kjenner til grunntrekkene i norsk regnskapsrapportering.
 • Kandidaten har kunnskap om finansregnskapets formål og formålet regnskapets omfattende regulering, samt dens historiske utvikling i samfunnet.
 • Kandidaten kjenner til lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og gjeld, og av inntekter og kostnader.
 • Kandidaten kjenner til sammenhengen mellom regnskap og skatt.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan utføre avskrivninger og øvrige periodiseringer og avsetninger i regnskapet.
 • Kandidaten kan utarbeide kontantstrømoppstillingen for bedrifter med utgangspunkt i resultat- og balanseoppstillingen.
 • Kandidaten kan utføre regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet.
 • Kandidaten kan presentere resultat og balanse etter regnskapsloven.
 • Kandidaten kan beregne skatteposter som utsatt skatt, skattekostnad og betalbar skatt.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle bedriftens evne til verdiskapning og lønnsomhet, samt bedriftens finansieringsstruktur.
 • Kandidaten har innsikt i regnskapsfaglige etiske problemstillinger.
 • Kandidaten kan formidle bedriftens evne til å generere kontanter.
 • Kandidaten kan fagterminologi og kan formidle synspunkter til andre fagpersoner.


Anbefalte forkunnskaper

IGR1605 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon

Hva lærer du

Emnet skal gi studentene kunnskaper om begreper og metoder vedrørende bedriftens eksterne regnskap, - finansregnskapet, samt være i stand til å gjennomføre en regnskapsanalyse.

Videre skal studenten ha ferdigheter til å tolke sentrale lover og regler, samt å foreta sentrale verdivurderinger ut fra det samme. Studenten skal kunne bokføre sentrale poster vedrørende avslutning av årsregnskapet. Videre skal han/hun kunne gjennomføre en regnskapsanalyse med utgangspunkt i DU-PONT modellen og forstå sammenhengene bak denne modellen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Forelesninger foregår ved campus Narvik.


Eksamen

3-timers skriftlig individuell eksamen avholdes ved campus Narvik.

Karakterskala A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent en obligatorisk innleveringsoppgave.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig tre timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Narvik.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BED-2401