høst 2019
BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BED-3011H Forskningsdesign og metodevalg 10 stp
BED-3011F Forskningsdesign og metodevalg 10 stp

Innhold

Kurset gir innledningsvis en innføring i vitenskapsteori og sentrale aspekter med gjennomføring av empirisk forskning. Studentene vil få en generell oversikt over ulike design og forskningsmetoder, samt hvilke metoder som kan vurderes som relevante for ulike typer av problemstillinger. Studentene vil i kursets andre del få mulighet for fordypning i forskningsdesign og metodevalg på en valgt problemstilling. Dette kan være knyttet opp mot masteroppgaven og/eller et teoretisk tema studenten har valgt.

Emnet ulike deler:

 • Vitenskapsteoretisk ståsted
 • Utvikling av forskningstema og problemstilling.
 • Etikk og etiske overveielser i forskning.
 • Skriveprosessen og litteratur review.
 • Kvalitative forskningsstrategier.
 • Kvalitativ dataanalyse
 • Kvantitative forskningsstrategier
 • Kvantitativ dataanalyse
  • Tilrettelegging av data for analyse
  • Faktoranalyse
  • Regresjonsanalyse
  • ANOVA (enveis varians analyse)
  • Oversikt over andre kvantitative metoder
   • Test av gjennomsnittlige forskjeller
   • Ikke-parametriske tester
 • Bedriftsøkonomisk forskning
 • Vurdering av kvalitet når det gjelder kvalitativ og kvantitativ forskning (reliabilitet og validitet samt alternative kvalitetskriterier)

Anbefalte forkunnskaper

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten...

 • Har avansert kunnskap om ulike forskningsdesign og metodevalg innenfor bedriftsøkonomisk forskning.
 • Har spesialisert innsikt i forskningsdesign og metodevalg innenfor utvalgte bedriftsøkonomiske problemområder.
 • Har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske fundament for forskningsdesign og metodevalg innenfor bedriftsøkonomisk forskning.
 • Kan tilegne seg og bruke kunnskap om forskningsdesign og metodevalg på bedriftsøkonomiske problemstillinger.
 • Kan analysere bedriftsøkonomiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten...

 • Kan analysere og kritisk granske metodelitteratur og anvende den til å strukturere og formulere forskningsdesign og metodevalg i bedriftsøkonomisk forskning.
 • Kan analysere eksisterende teori og fortolkninger innenfor forskningsdesign og metodevalg i bedriftsøkonomisk forskning og arbeide selvstendig med metodisk problemløsning.
 • Kan bruke relevante forskningsdesign og metoder i bedriftsøkonomisk forskning på en selvstendig måte
 • Kan på selvstendig grunnlag bruke de tilegnede metodekunnskapene på en kritisk og reflektert måte i gjennomføring av avgrensede forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Beherske dataverktøy for tilrettelegging og analyse av kvantitative data samt kjenne til dataverktøy for analyse av kvalitative data (?)

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Kan analysere relevante etiske problemstillinger innenfor bedriftsøkonomisk forskning.
 • Kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye bedriftsøkonomiske problemstillinger for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan formidle omfattende selvstendige arbeid og behersker uttrykksformene innenfor bedriftsøkonomisk forskning.
 • Kan kommunisere om metodiske problemstillinger, forskningsdesign og metodevalg både med faglige eksperter innenfor området og til allmenheten.
 • Kan fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i forskningsdesign og metodevalg og bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Semesteroppgave og en fire timers skriftlig eksamen. Det gis en samlet karakter på kurset der oppgaven teller 40% og den skriftlige eksamen 60%. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Arbeidskrav er godkjent deltakelse på obligatoriske seminarer, samt at en må bestå "ikomp", som er et nettbasert kurs i informasjonskompetanse; iKomp; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Eksamen arrangeres i Tromsø.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3011