høst 2019

BED-3060 Markedsorientert ledelse og sisteleddsmarkedsføring - 10 stp

Sist endret: 11.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Første del av emnet tar for seg sentrale forhold som vil danne grunnlag for gjennomføringen av del to. Sentral teori i første del er konseptet markedsføring, markedsorientering og markedsføring - og forholdet mellom dem. Markedsføringens utvikling vil bli vektlagt, for derigjennom å gi kandidatene en forståelse av markedsføringsfunksjonen slik funksjonen forståes i dag. Nødvendigheten av relasjoner, nettverk og SD-L (Den tjenestedominante logikken) vil bli vektlagt.   

 

Andre del av emnet gir en innføring i ny teknologi som gjør det mulig å kartlegge, analysere og påvirke atferden til forbrukere i fysiske butikkmiljøer. Atferd som vil bli vektlagt i denne delen av emnet er forbrukernes bevegelsesmønster, bevegelseshastighet, tidsbruk i ulike soner, navigering, oppmerksomhet, vurdering, kjøp, og bruk av hjelpemidler i butikken (slik som selvskannere, handlevogner med smart teknologi og handlekurver). Studentene vil bli kjent med forskningsartikler som omhandler slik atferd i sisteleddet og hvilke implikasjoner resultatene av denne forskningen har for butikklayout og butikkdrift, herunder eksponering av ulike typer varer.

Hva lærer du

Emnets mål er å gi studentene en forståelse for markedsmessige utfordringer som bedrifter, spesielt innenfor detaljhandelen, står overfor og må tilpasse seg. Sentralt i kurset er forståelsen av kundene som bedriftens viktigste premiss. Studentene skal gis innsikt i markedsføringens ulike virkemidler, hvordan ansatte kan øke lønnsomheten og måloppnåelsen til bedriften, samt hvordan ulike eksterne aktørene påvirker og inngår i bedriftens verdiskapende nettverk. Samtidig skal emnet bidra til at studentene forstår hvorfor det er nødvendig å skaffe seg god innsikt i forbrukernes atferd i fysiske butikker, og hvilke teknologier, teknikker og metoder som kan anvendes for å fremskaffe slik innsikt. 

Kunnskap

Kandidaten...

 • har omfattende kunnskap om markedsføringens virkemidler, primært med utgangspunkt i hovedoppgavene å gi og levere et kvalitetssikret markedstilbud, og utvikle effektiv kommunikasjon.
 • har tilegnet seg kunnskap om planlegging, gjennomføring og kontroll av bedriftens, og spesielt detaljhandelens, markedstilbud og markedskommunikasjon.
 • har kunnskap om teknologi som kan anvendes for å fremskaffe data om kundenes atferd i fysiske butikker
 • har inngående kunnskap om hvordan butikklayout og vareeksponering påvirker kundenes atferd og potensielle tiltak for å forbedre kundeeffektiviteten

 

Ferdighet

Kandidaten..

 • kan benytte teoretiske tilnærminger i faget til å løse markedsmessige og strategiske utfordringer bedriften står overfor på en reflektert og kritisk måte.
 • kan reflektere kritisk over implementeringen og bruken av bedriftens markedsføringsressurser.
 • kan formidle faglige resonnementer og vitenskapelig innsikt i skriftlig form.  
 • kan analysere og forholde seg kritisk til de prinsipper som ligger til grunn for butikklayout i dagen dagligvarebutikker.
 • kan gjennomføre en selvstendig avgrenset oppgave knyttet til en aktuell problemstilling i emnet.

 

Generell Kunnskap

Kandidaten..

 • kan fremskaffe vitenskapelig og forskningsbasert kunnskap fra ulike faglige kilder om markedsføring og bedriftens markedsarbeid.
 • kan på selvstendig grunnlag kunne fortsette egen kompetanseutvikling og faglig fordypning innenfor ledelse av bedriftens kvalitets- og kommunikasjonsarbeid.
 • kan fremskaffe, analysere og kommunisere data om kunderatferd i sisteleddet til beslutningsformål
 • kan foreslå og planlegge eksperimenter med siktemål å påvirke forbrukernes atferd i naturlige butikkomgivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, øvelser, veiledning og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Muntlig framlegg av gruppebasert semesteroppgave/paper. Det forutsettes godkjent deltakelse og gjennomføring av framlegget.

Eksamen: Skriftlig skoleeksamen over 4 timer (teller 60% av karakteren) og gruppebasert semesteroppgave/paper (teller 40% av karakteren),  bokstavkarakter A-E, F er stryk.

Eksamensdato

Skriftlig 25.11.2019
Skriftlig innlevering 21.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan