høst 2019

BIO-1005 Økologi og evolusjon - 10 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i Biologi samt Lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Kurset introduserer studentene til kunnskap om økologiske teorier, problemstillinger, begreper og prosesser, samt kvantitative metoder som dagens økologer anvender i sine studier. Sentralt står teorien om evolusjon ved naturlig seleksjon, organismenes fysiske livsbetingelser og tilgjengelighet av ressurser, samt konkurranse og andre regulerende mekanismer som styrer mengde og fordeling av individer, populasjoner og arter. Kurset går også gjennom betydningen av kollektive egenskaper og prosesser som biomasse, produktivitet, artsdiversitet og energifluks på samfunns- og økosystemnivå.

Menneskenes betydning i økosystemet blir også grundig belyst gjennom miljøspørsmål relatert til overbefolkning, ressursforbruk, forurensning og klima. Men også behov for vern og bærekraftig forvaltning av artene og deres leveområder blir utdypet.

Enkelte tema i kurset følges også opp av praktiske PC-lab øvinger. Spesielt viktig er det innledende 5 dagers feltkurset hvor studentene får ta del i hele prosessen fra hypoteseformulering, feltdatainnsamling, bearbeiding og analyse, til ferdigstilling av en vitenskapelig rapport.

Kunnskapsbasert naturforvaltning = Økologisk kompetanse

Økologiske prinsipp og metodene som du lærer på kurset har bred anvendelse i naturrelaterte samfunnsaktiviteter:

 • miljørelatert forskning og industri
 • konsulent- og utredningsvirksomhet
 • ulike departementer og direktorater i fylkene og kommunene

Hva lærer du

Overordnet beskrivelse av forventet læringsutbytte:
Kunnskap

 • om økologi som vitenskap og hvordan økologisk kunnskap erverves
 • om terminologien som anvendes for å beskrive og forstå økologi og evolusjon, som for eksempel trofiske nivå, metapopulasjoner og nisje
 • om planter og dyrs responser til ressurser og betingelser
 • om betydning av og forutsetninger for økologiske studier på ulike skalaer både i tid, rom og fra individ til biom
 • om sentrale økologiske og evolusjonære teorier som for eksempel populasjoners logistiske vekst, suksesjoner og evolusjon ved naturlig seleksjon
 • om de mekanismer som regulerer mengde av individer, populasjoner og arter, som for eksempel konkurranse, ressurstilgang og migrasjoner
 • om energistrømninger, produktivitet og artsdiversitet i ulike økosystemer og mellom ulike biologiske organisasjonsnivå
 • om vår egen betydning i økosystemet og hvordan vi bruker og forvalter naturen omkring oss  

Ferdigheter

 • i det å samle inn økologisk relevante data i felt både manuelt og digitalt
 • i bearbeiding og analyser av slike data ved hjelp av enkel deskriptiv statistikk, statistiske tester og regneoppgaver
 • i oral presentasjon og diskusjon av egne studier, samt det å skrive sammen studiet i rapportform basert på standardisert vitenskapelig oppbygning
 • kunne diskutere økologiske problemstillinger som tas opp gjennom pensumlitteraturen 

Generell kompetanse

 • kunne anvende din faglige kompetanse til å planlegge og gjennomføre enkle økologiske studier under veiledning alene eller i et gruppesamarbeid, samt å treffe begrunnede valg og evne til å reflektere over egne beslutninger i økologisk relaterte aktiviteter
 • forstå og beherske økologi på en slik måte at du kan formidle og diskutere økologiske fenomener og delta i samfunnsdebatter om miljørelaterte problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

23 t forelesninger, 4t (PC-lab.), 25 t kollokvier og 5 dager feltkurs/ekskursjon; totalt 102 t. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

4 t skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:
1) Obligatorisk deltagelse på feltkurs/ekskursjon til Skibotn med innlevering av to feltrapporter
2) Et essay
3) Fem flervalg-tester.
Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen:
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 13.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-100Ø Økologi/evolusjon 9 stp


Kontakt

Nilsen, Lennart


Telefon: +4777646314 lennart.nilsen@uit.no

10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no