høst 2019

BIO-1103 Biologisk mangfold 1 - 10 stp

Sist endret: 09.04.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammeti Biologi, klima og miljø, samt lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Emnet tar for seg mangfoldet av organismer, livets tre og de evolusjonære prosesser som har bidratt til den diversitet vi ser i dag. Morfologi, anatomi og levesett til mikroorganismer og planter blir beskrevet. Gjennom forelesninger, praktiske laboratorieøvelser og ekskursjoner på land og ved sjøen vil studentene få kunnskap om nordlig mikroorganismer og flora. Studentene vil få øving i bruk av mikroskop og luper for å studere ytre og indre strukturer hos mikroorganismer og planter.

Hva lærer du

Skal kunne forstå linjene i utviklingen av livet på jorda og prosessene som former mangfoldet. Skal gjennom laboratorieøvelser og felt ekskursjoner tilegne seg kjennskap til mikroorganismer og planter som er typiske for landsdelen.Skal kunne gi rede for de evolusjonære prosesser som har bidratt til den diversitet vi ser i dag. Skal tilegne seg grunnleggende kunnskap i systematikk/taksonomi, anatomi og levesett til mikroorganismer og planter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 36 timer, laboratorieøvelse: 30 timer, kollokvier: 10 t og ekskursjoner. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

3 t skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:
1) Deltagelse på laboratoriekurs og godkjente laboratorierapporter
2) Deltagelse på felt/ekskursjon og godkjent feltjournal.
Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-1102 Biologisk mangfold 10 stp


Kontakt
Håvard Jenssen.jpg

Håvard Jenssen


Førstekonsulent
Telefon: +4777645116 havard.jenssen@uit.no

Elisabeth-Cooper

Elisabeth Cooper


Professor
Telefon: +4777645224 elisabeth.cooper@uit.no