Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

BIO-3519 Parasittologi og epidemiologi - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Mastergradsemne for studenter i akvamedisin og biologistudenter. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Lokalt opptak, Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav Bachelor i biologi eller tilsvarende.

Innhold

Kurset omfatter en gjennomgang av parasittiske dyregrupper (protozoer og flercellede dyr) hos fisk med hovedvekt på deres generelle biologi, strategier for spredning og mulig patogenitet. Videre gis en grunleggende introduksjon til epidemiologi og økologiske interaksjoner mellom parasitter og deres ulike verter.

Hva lærer du

Etter fullført kurs skal studentene ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap:

  • forståelse av parasittisme som en av mange former for symbiose og generelle definisjoner av typer av livssykluser og vertskategorier
  • grunnleggende kjennskap til biologien hos parasittiske dyregrupper (protozoer og flercellede dyr) med hovedvekt på form, funksjon og livssykluser
  • detaljkunnskap om de vanligste og mest problematiske parasittene hos fisk både i hav og ferskvann i våre områder og mulig patogenitet
  • oversikt over de mest alvorlige humanparasittene globalt
  • kjenne til fundamentale områder innen epidemiologi/økologisk parasittologi som populasjonsbegreper, statistiske parametere, fordelingsmønstre, transmisjonsrate og reguleringsmekanismer

Ferdigheter:

  • kunne planlegge og gjøre et prøvefiske med registrering av standard fiskeribiologiske parametere
  • beherske disseksjon av fisk med bruk av ulik metodikk for identifisering og telling/estimering av antallet parasitter
  • være i stand til å utarbeide rapporter om forekomsten av parasitter i en vertspopulasjon ved beregning, framstilling og kritisk tolkning av sentrale epidemiologiske parametere i et sample

Generell kompetanse:

  • kjenne til IMRAD-systemet for vitenskapelig publisering og gjennom det formidle selvstendige undersøkelser
  • kunne bruke vitenskapelige artikler som teoretisk bakgrunn for problemstillinger eller hypoteser i praktiske studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 32 t Laboratoriekurs (NFH): 6 t (obligatorisk) Felt- og laboratoriekurs: 3 dager (obligatorisk) Seminar: 6 t

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Arbeidskrav:
Labjournal og feltjournal. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen:
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FH-203 Parasittologi/epidemologi 10 stp


Kontakt
Roar.jpg

Kristoffersen, Roar


Førsteamanuensis. Ferskvannsøkologi/parasittologi
Telefon: +4777645111 roar.kristoffersen@uit.no

10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no