Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

BVE-1531 Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid - 15 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentralt i emnet er en presentasjon av ulike aktiviteter som hver på sin måte kan anvendes i miljøarbeid.  Emnet introduserer miljøterapeutiske teorier og arbeidsmåter som kan anvendes i utviklingsstøttende arbeid med barn, unge og familier, og innen forebyggende arbeid og omsorgs- og miljøarbeid.

Emnet gir en innføring i spesialpedagogiske tiltak som skal styrke sosial kompetanse, og bidra til å forebygge og redusere problematferd hos barn og unge. Det innebærer metodisk bruk av aktiviteter i miljøer som barnehage og skole, for å fremme trivsel, kontakt, læring og utvikling.

Emnet skal bevisstgjøre studentenes egne ressurser i miljøarbeid og aktivitetsfag.

Studenten kan velge mellom ulike typer aktivitetsfag.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til ulike arbeidsmåter innen miljøarbeid.
 • kjenner til sentrale begrep og teorier innen familie- og nettverksarbeid.
 • skal ha kunnskap om spesialpedagogiske tiltak for barn og unge.
 • skal ha kunnskap om individuelle planer som verktøy, herunder brukermedvirkning.
 • har innsikt i hvordan aktivitetsfaget bidrar til barn og unges utvikling og endring.
 • har innsikt i forebygging og reduksjon av problematferd hos barn og unge.

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre en aktivitet med fokus på estetisk erfaring, relasjonsbygging og mestring.
 • reflektere over hvordan egne ressurser kan brukes i miljøarbeid.
 • planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogiske tiltak.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne redegjøre for sentrale miljøterapeutiske metoder og prinsipper i målrettet utviklings- og endringsarbeid med barn/unge/familier.
 • kunne legge til rette for myndiggjørende praksis og styrking av barn og unges sosiale kompetanse.
 • kunne utøve didaktisk planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak der aktiviteter inngår.
 • kunne kjenne igjen nytenking og innovasjon i det miljøterapautiske arbeidet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk ferdighetstrening
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon over grupper og gruppeprosesser

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i ferdighetstrening
 • Muntlig framlegg i gruppe knyttet til ferdighetstrening

Eksamen består av:

 • Individuell hjemmeeksamen over 3 dager

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Individuell hjemmeeksamen utlevering 08.10.2019 innlevering 10.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BVE-1331 Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid 15 stp
BVE-1031 Activities and activation in environmental work 15 stp