høst 2019
BVE-1532 Arbeidsprosessen i kommunal barneverntjeneste - 15 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Formålet med dette emnet er å lære å gjennomføre en barnevernundersøkelse med vekt på brukermedvirkning og samtykkebaserte hjelpetiltak gjennom studentaktive og fagintegrerte læringsformer og case-studier. Studenten lærer å anvende kommunikasjonsferdigheter, samt lovverket, offentlig forvaltningspraksis og skjønnsutøvelse som er relevant innen barnevernfaglig arbeid. I løpet av emnet skal studenten ha grunnleggende forståelse om ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn. Gjennom emnet opparbeider studenten seg kunnskap om konfliktarbeid i kommunikasjon med barn og unge, kommunikasjon i tverrkulturelle møter og bruk av tolk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til mandater og ansvarsområder som grunnlag for samarbeid med ulike nettverk, etater og organisasjoner.
 • har kunnskap om forebyggende barnevernsarbeid.
 • har kunnskap om kommunikasjonsmetoder med barn og unge og deres familier i sosialpedagogisk arbeid.
 • har kunnskap om tverrkulturelle møter, bruk av tolk og urfolkets særskilte rettigheter.
 • har kunnskap om formål, innhold og vilkår i ulike velferdslover og deres samtykkebaserte tjenester.
 • har kunnskap om saksbehandling og skjønnsutøvelse innenfor lovgivningens rammer.
 • kjenner til aktuelle former for internkontroll og velferdsteknologi i barnevernsarbeid.

Ferdigheter

Studenten kan

 • fremme brukerens medvirkning og barnets deltakelse.
 • planlegge og gjennomføre ulike kommunikasjonsformer, samtaler med barn, unge og deres familier herunder tverrkulturell kommunikasjon og bruk av tolk.
 • reflektere etisk over sammensatte utfordringer i utøvelsen av velferdsfagene.
 • gjennomføre saksbehandling i barneverntjenester innenfor gjeldende lovgivning.
 • anvende ulike metodiske tilnærminger i planlegging, gjennomføring og evaluering av en barnevernssak.
 • utøve faglig skjønn i vurderingen av faglig informasjon som framkommer i en barnevernssak.

Generell kompetanse

Studenten

 • evner å se betydningen av barnets deltakelse og brukermedvirkning i sosialpedagogisk arbeid.
 • evner å se sammenhengen mellom ulike teorier hva angår menneskesyn, etikk og kommunikasjon. 
 • kan gjennomføre undersøkelse, utøve forsvarlig, etisk og juridisk skjønn, utforme tiltak og foreta evalueringer i en barnevernssak.
 • kan identifisere beskyttelses- og risikofaktorer i forebyggende arbeid med barn, unge og deres familier.
 • kan møte mennesker i flerkulturelle kontekster og ha nødvendig kompetanse i samhandling med brukergrupper.
 • skal kunne vurdere de ressurser og det endringspotensialet som finnes hos barn og familier, og arbeide med endringer for å fremme sosial fungering


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk ferdighetstrening
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Detakelse i ferdighetstrening
 • Mappearbeidskrav i gruppe - barnevernjournal

Eksamen består av:

 • Muntlig individuell eksamen med utgangspunkt i arbeidskravet - barnevernjournal.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

BVE-1332 Arbeidsprosessen i kommunal barneverntjeneste 15 stp
BVE-1032 Arbeidsprosessen i kommunal barneverntjeneste 15 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BVE-1532