høst 2019
ELE-2500 Programmerbar elektronikk - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne dersom laboratoriekapasiteten tillater det. Praktisk og teoretisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Kan tas som enkeltemne dersom laboratoriekapasiteten tillater det.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Studiepoengreduksjon

ELE-2602 Mikrokontroller 5 stp
ITE1846 Programmerbar elektronikk 10 stp

Innhold

Mikrokontroller:

 • generell virkemåte
 • instruksjonssett
 • instruksjonsutførelse
 • mikrokontrollerens interne funksjoner; avbruddsfunksjon, timere, portene, AD-omformer, kommunikasjon

 C++:

 • variabler og konstanter
 • operatorer, aritmetiske uttrykk, logiske uttrykk
 • standard inn/ut
 • kontrollstrukturer, valg og løkker
 • tabeller
 • funksjoner
 • streng-håndtering
 • pekere
 • strukturer
 • bruk av tid og dato-funksjoner
 • unntakshåndtering (exceptions)
 • vektorer og iteratorer
 • filbehandling, tekstfiler, binærfiler
 • klasser og objekter
 • arv


Hva lærer du

Studentene som har fullført Programmerbar elektronikk skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Kandidaten kan beskrive generell virkemåte for mikrokontroller.
 • Kandidaten kan beskrive arkitekturen til mikrokontrolleren. 
 • Kandidaten kjenner til mikrokontrollerens interne funksjoner.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for generell programstruktur i høynivåspråk som C++.
 • Kandidaten skal kunne anvende generelle programmeringsteknikker vha. C++.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for, og anvende, grunnleggende språkelementer og datastrukturer i C++.
 • Kandidaten skal kunne utvikle og anvende enkle C++ klasser.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan bruke tilegnede kunnskaper om mikrokontrolleren til å programmere mikrokontroller.
 • Kandidaten kan ta i bruk nye funksjoner i mikrokontrolleren ved å bruke manualen og annen tilgjengelig informasjon.
 • Kandidaten skal kunne bruke relevante kompilatorer og utviklingsverktøy som f.eks. Microsoft Visual Studio.
 • Kandidaten skal kunne utvikle middels komplekse C++ programmer til ulike tekniske anvendelser

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan bruke datablad til å søke kunnskap om andre / tilsvarende mikrokontrollere utover den/de som benyttes i kurset. 
 • Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software.
 • Forstå sammenhengen mellom lavnivå- og høynivå-programmering.
 • Kandidaten kan relatere kunnskap om programmering til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap.
 • Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor programmering.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom 4 undervisningstimer per uke i løpet av høst- og vårsemestret. Dette skjer i form av forelesninger og praktiske øvinger. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom tester og praktiske programmeringsoppgaver.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det vil bli gitt obligatoriske oppgaver både i mikrokontrollerdelen i og C++ delen. En obligatorisk oppgave kan være i form av en etest og/eller en programmeringsoppgave. Oppgavene evalueres til bestått/ikke bestått. 4 obligatoriske oppgaver i mikro og 4 obligatoriske oppgaver i C++ må være bestått for å få karakter i faget.  I tillegg vil det bli gitt frivillige øvingsoppgaver uten krav til innlevering.

Eksamen og vurdering:

Evalueringsform i faget er elektroniske deleksamener:

 • Mikrokontroller: En 3 timers deleksamen.
 • Programmering i C++:  En 3 timers deleksamen.

Deleksamene vurderes vha. karakter A - F, og ved fastsetting av den endelige karakteren i faget, teller hver eksamen 50 % av samlet karakter i faget. Begge delemner må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Sensur: ekstern kontroll av intern sensors vurdering.

Kontinuasjonseksamen: 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen så er det tilstrekkelig å ta ny eksamen kun i det delemnet man strøk i.  Det gis anledning til å be om begrunnelse eller klage på karakterfastsettelsen ved deleksamen jamf. 5. Ledd i paragraf 46 i eksamensforskriften.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ELE-2500