Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

ENG-1005 Andrespråkstilegnelse - 10 stp

Sist endret: 26.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret).

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men man må ha jobb i skolen for å gjennomføre arbeidskrav i praksis. Studenter på lektorutdanningen trinn 8-13 med engelsk som fag 1/masterfag tar dette emnet i sitt femte semester. Emnet koordineres med bl.a. PFF-2020 og PFF-2001 (femte semester i lektorutdanningen med engelsk som studieretning). Lektorstudenter med studieretning russisk, samisk og spansk, og som skal ha engelsk som fag 2, tar også ta dette emnet i femte semester. Merk at dersom du skal ta emner som til sammen utgjør Årsstudiet i engelsk, kan du ikke ta dette emnet, men ENG-1016.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.

Innhold

Dette emnet omhandler andrespråkstilegnelse, men i motsetning til pedagogiske og didaktiske emner, fokuserer det på innlæringsperspektivet heller enn undervisningsperspektivet. I emnet vil vi se nærmere på hvordan en lærer et andre- eller fremmedspråk. Alle som har forsøkt å lære et andrespråk vet hvor vanskelig dette er. Samtidig lærer små barn morsmålet sitt relativt raskt og uten problemer. Sentrale spørsmål som vi vil forsøke å svare på i løpet av kurset er:

 • Hvilke forskjeller og likheter er det mellom første- og andrespråkstilegnelse?
 • Hvilken rolle spiller det første språket i innlæringen av det andre?
 • Hvorfor ender andrespråksinnlærere opp med så ulik kompetanse i andrespråket
 • Hvilke andre faktorer enn alder kan forklare disse forskjellene?

Som lærer er det ikke bare nyttig å vite hvordan en skal undervise i et andrespråk, men også å ha kunnskap om hva som skjer med den som lærer språket.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har: 

 • Forskjeller og likheter mellom første- og andrespråksinnlæring
 • Hvilken rolle førstespråket spiller i innlæringen av et L2 (mellomspråklig påvirkning)
 • Hvilken rolle alder spiller for språkinnlæring
 • Hvilke andre faktorer som påvirker utfallet av språkinnlæringsprosessen ¿    Teorier innenfor andrespråksinnlæringen
 • Metoder brukt i undersøkelser av andrespråksinnlæring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Diskutere forskjeller og ulikheter mellom første- og andrespråksinnlæring 
 • Beskrive hvilken rolle førstespråket spiller i innlæringen av et L2 (mellomspråklig påvirkning)
 • Forklare hvilken rolle alder spiller for språkinnlæring
 • Diskutere hvilke andre faktorer som påvirker utfallet av språkinnlæringsprosessen og hvor viktige de er
 • Presentere ulike teorier innenfor andrespråksinnlæringen
 • Beskrive og benytte metoder brukt i undersøkelser av andrespråksinnlærere
 • Kunne gjøre dette i både muntlig og skriftlig form
 • Gjennomføre en liten undersøkelse blant elever som lærer engelsk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk/eksamensspråk er engelsk.

Undervisning

Emnet er på 48 undervisningstimer fordelt på seks (3 x 2) timer per uke i åtte uker, og består av forelesninger, seminar og gruppearbeid. Emnet krever at studentene er aktive deltakere på forelesninger og seminarer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Gjennomføre en språklig undersøkelse av elevene i løpet av praksisperioden. Undersøkelsen skal være forberedt før begynnelsen av praksisperioden. Vær oppmerksom på at oppmøte er obligatorisk i forbindelse med forberedelsen til undersøkelsen.
 • Laste opp rådata/resultatene i Excel i Fronter innen en gitt frist i løpet av praksisperioden.
 • Laste opp en kort rapport (1000-1500 ord) som oppsummerer resultatene av undersøkelsen innen en gitt frist etter praksisperioden Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamensordning: 4-timers skriftlig, digital skoleeksamen (i WISEflow).

Vurderingsuttrykk: Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Frist for oppmelding (via Studentweben) til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen for emner tilknyttet høstsemesteret er 15. januar.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

yuliar.jpg

Yulia Rodina


Førsteamanuensis engelsk språkvitenskap/lingvistikk
Telefon: +4777660257 yulia.rodina@uit.no