høst 2019
ERG-2010 Helse, aktivitet og deltakelse hos ungdom - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Eksamensemnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelorprogram i ergoterapi. Eksamensemnet inngår i bachelorprogrammet i ergoterapi og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Studenten må ha bestått emnene ERG-1010 og ERG-1020, fått godkjent arbeidskrav i emnet ERG-1030 og ha levert skriftlig hjemmeeksamen ERG-1030.


Innhold

Emnet retter fokus mot tema som er av betydning for ungdoms utvikling, tilknytning og deltakelse i meningsfull aktivitet. Studentene tilegner seg kunnskap om sammenheng mellom personlighetsutvikling, aktivitetsengasjement/deltakelse og helse, samt hvordan ergoterapeutisk intervensjon og deltakelse i meningsfull aktivitet kan bidra til tilfrisking og bedret livskvalitet. Tilegnelse av relasjonell og terapeutisk kompetanse står sentralt i dette arbeid og forutsetter etisk refleksjon. Studentene skal gjennom praktisk arbeid utforske egen kreativitet, anvende gruppedynamiske prinsipper og utøve lederskap i gruppe.

Hva lærer du

Generell kompetanse: 1. Tilpasser seg nye situasjoner og utviser kreativitet i å finne de beste løsninger og valg i samarbeid med gruppen 2. Gjør rede for kultur/aktivitetsmuligheter og behandlingstilbud til ungdom i nærområdet

Kunnskap i ergoterapi: 1. Forklarer hvordan ungdom utvikler seg. 2. Forklarer terapeutiske dimensjoner i ledelse av grupper. 3. Forklarer kjernebegrep i ergoterapi som autonomi, avhengighet, motivasjon, rolle, gjensidig avhengighet, selvstendighet, aktivitetsidentitet, evne og engasjement m.fl. 4. Forklarer hvordan ungdoms atferd og samspill med omgivelser kan påvirke engasjement og deltakelse i meningsfull aktivitet. 5. Gjør rede for aktivitetsproblem som kan oppstå på grunn av helsemessige og sosial forhold. 6. Forklarer hvordan aktivitetsdeltakelse i hjem, utdanning og fritid kan fremme positiv selvfølelse og identitet.

Ferdigheter i ergoterapi: 1. Utviser kompetanse i å planlegge, lede, avslutte og evaluere grupper i ergoterapi. 2. Er oppmerksom på sammenhengen mellom terapeutisk kompetanse og gruppedynamikk 3. Utprøver relevante ergoterapeutiske kartleggingsredskap og anvender en ergoterapeutisk arbeidsprosess. 4. Reflekterer omkring betydningsfulle aspekter for god kontaktetablering og kommunikasjon med klienter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. 

Undervisning

Studentledet gruppe, ferdighetstrening, forelesning, basisgruppe og seminar.

Eksamen

Arbeidskrav: 1. Delta på og lede gruppe i ergoterapi.

Eksamensform: Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene for eksamensemnet. Vurderingsuttrykk: Karakter A-F. Utsatt / kontinuasjonseksamen: Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen. Ved vurdering til karakter F gis det adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. § 22 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ERG-2010