høst 2019
ERG-2521 Inkludering og deltakelse i samfunnet - Praksis 3 - 20 stp

Sist endret: 06.01.2020

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i ergoterapi og er forbeholdt studenter med studierett på dette studieprogrammet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.  

Innhold

Denne praksisen retter fokus mot å tilegne seg kunnskap i forhold til å gi ergoterapitilbud til klienter og/eller grupper som står i fare for stigmatisering / manglende engasjement og deltakelse i hverdagsaktiviteter, arbeid og/eller samfunnsliv. Målet er å fremme trygghet og mestring av hverdagsaktiviteter samt styrke sosialt verdsatte roller og deltakelse i arbeid og samfunnsliv.

Hva lærer du

Generell kompetanse: 1. Ser verdien av- og aktivt etterspør andre klienters og faggruppers bidrag. 2. Planlegger, begrunner, implementerer, rapporterer og evaluerer eget arbeid i praksis. 3. Tilpasser seg nye situasjoner og utøver kreativitet i å finne gode løsninger i samarbeid med klienter, nærstående og samarbeidspartnere. 4. Innhenter, tolker og anvender data fra lover, forskrifter og politiske dokument

Kunnskap i ergoterapi: 1. Utøver kunnskapsbasert praksis 2. Anvender relevant kunnskap for å argumentere for gruppers/enkeltindividers deltakelse og inkludering i samfunnet 3. Drøfter individuelle, sosiale og samfunnsmessige forhold som påvirker aktivitet og deltakelse. 4. Identifiserer etiske dilemma som oppstår i terapeutiske forhold. 5. Formidler eget fag til samarbeidspartnere og andre relevante aktører.

Ferdigheter i ergoterapi: 1. Samarbeider med grupper/organisasjoner der hensikten er å fremme klienters deltakelse i meningsfulle aktiviteter. 2. Analyserer hvordan omgivelsesfaktorer kan hemme eller fremme aktivitet og deltakelse i samfunnet for enkeltpersoner/grupper av personer i marginaliserte/sårbare livssituasjoner 3. Viser en kritisk og reflekterende holdning til eget arbeid, ergoterapi og egen framtidig yrkesrolle og yrkesutøvelse. 4. Utøver kreativitet og tilpasser aktiviteter for å styrke klienters/gruppens fulle potensiale gjennom deltakelse i meningsfulle aktiviteter. 5. Anvender kvalitetssikringsprosedyrer på praksisplassen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis, skriftlige arbeider, seminarer og muntlig framlegg.

Eksamen

Arbeidskrav: 1.Prosjektrapport fra gjennomføring av ergoterapitilbud til klienter og/eller grupper som står i fare for stigmatisering / manglende engasjement og deltakelse i hverdagsaktiviteter, arbeid og/eller samfunnsliv. To studenter kan gjennomføre prosjektet sammen dersom det passer for praksisplassen. Praksisveileder gir innspill på prosjektplan med tanke på gjennomførbarhet. Tilbud om inntil 2 timer veiledning per prosjekt ut fra veiledningsgrunnlag. a. Skriftlig prosjektplan for praksis (1-2 studenter), ca 1200 ord b. Skriftlig rapport fra praksis (1-2 studenter), ca 2000 ord c. Muntlig opposisjon på annen gruppes rapport. d. Muntlig forsvar av egen rapport. e. Tilhører på opposisjon på de andre rapportene i kullet.

2.Muntlig presentasjon av prosjektet / -rapporten på praksisstedet. Øvrige obligatoriske aktiviteter/oppgaver i praksis beskrives i egen praksisprotokoll.

Eksamensform: Praksisstudier med tilhørende for- og etterarbeid. Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått praksis. Vurderes av praksisveileder og lærer fra ergoterapeututdanningen i fellesskap.

Ved ikke bestått praksis, kan ny praksis avlegges ved neste ordinære praksis på samme nivå, dvs. et år senere. Hver student har rett til 2 forsøk på praksis før studieretten inndras. Jfr. § 26 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø


Timeplan

Studiepoengreduksjon

ERG-2520 Inkludering og deltakelse i samfunnet - Praksis 3 15 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: ERG-2521