Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

ERN-2002 Humanfysiologi del 2 - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på bachelorprogrammet i ernæring.

Emnet kan tas som valgemne for studenter med studierett på bachelorprogrammet i biomedisin, men de må da ta kontakt med studiekonsulent for emnet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn

Innhold

Dette emnet går grundigere inn i fordøyelsen og reguleringen av fordøyelsen. Omsetning av næringsstoffene blir drøftet grundig. Emnet tar også for seg temperaturregulering, lukt-og smakssans, samt reproduksjonssystemet

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Studentene skal kunne:  

Kunnskaper:

 • Beskrive lukteepitel og luktelapp og forklare hvordan vi kan skille mellom ulike lukter
 • Beskrive smaksløkenes oppbygning og forklare hvordan smakscellene stimuleres samt hvordan vi kan skille mellom ulike smaker
 • Beskrive den anatomiske og histologiske oppbygningen til fordøyelsessystemet, inkludert munnhule og spyttkjertler
 • Beskrive funksjonen til og sammensetningen av fordøyelsessekretene, samt nervøs og hormonell regulering av produksjonen av disse sekretene
 • Beskrive motilitet i fordøyelseskanalen og reguleringen av denne
 • Gjøre rede for fordøyelse og absorpsjon av næringsstoffene i fordøyelseskanalen
 • Beskrive kroppens energibalanse
 • Beskrive omsetningen av næringsstoffene etter måltid og under faste, ved hvile og ved fysisk aktivitet, og den hormonelle reguleringen av dette
 • Forklare hvordan temperaturreguleringen i kroppen foregår
 • Beskrive oppbygningen og funksjonen til de kvinnelige og mannlige reproduksjonsorganene
 • Beskrive befruktning og de hormonelle og fysiologiske endringene hos kvinner gjennom svangerskapet og ved amming

Ferdigheter:

 • Måle oksygenforbruk og beregne metabolsk hastighet hos mennesket ved hvile og under arbeid

Generell kompetanse:

 • Skrive laboratorierapport

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og laboratorieundervisning.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen som bedømmes med karakterene A-F, der F er ikke-bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent før man kan ta eksamen.  

Arbeidskrav:

 • Gjennomført laboratoriekurs og innlevering av laboratorierapport.
 • Deltakelse på gruppearbeid  

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Andersen, Anine Therese


Rådgiver
Telefon: +4777645363 anine.t.andersen@uit.no

199000_5315611751_9225_n.jpg

Britt Nanny Fuglesteg


Førstelektor i fysiologi
Telefon: +4777645749 britt.fuglesteg@uit.no