høst 2019

FAR-2301 Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi - 15 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i farmasi ved UiT og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1301 Farmasøytisk kjemi, HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Innhold

 • Molekylære virkningsmekanismer for legemidler
 • Målmolekyler, biokjemiske klasser
 • Intermolekylære interaksjoner
 • Effekter på målmolekyl (reversibel vs. irreversibel binding, ortosterisk vs. allosterisk binding, agonisme vs. antagonisme)
 • Legemiddelutvikling
 • Drug discovery: identifisering av idé-substans (hit/lead)
 • Drug design
 • Drug development
 • Eksempler: Sentrale legemiddelgrupper
 • Utvikling av legemidlet
 • Molekylær virkningsmekanisme
 • Karakteristiske strukturtrekk
 • Struktur-aktivitets sammenheng (SAR)
 • Metabolisme
 • Drug discovery fra naturlige kilder
 • Naturlige versus syntetiske forbindelser
 • Bioprospektering: Fordeler og ulemper
 • Trinn i bioprospektering
 • Farmasøytisk viktige naturstoffer/naturstoffklasser
 • Karakteristiske strukturtrekk
 • Biosyntetisk opprinnelse
 • Kilde
 • Medisinsk anvendelse

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskaper:

 • Beskrive de viktigste molekylære virkningsmekanismer for legemidler
 • Beskrive basale legemiddelkjemiske prinsipper for utvikling av nye legemidler
 • Beskrive karakteristiske strukturtrekk, biosyntetisk opprinnelse, kilde og medisinsk anvendelse av farmasøytisk viktige naturstoffer/naturstoffklasser

Ferdighet:

 • Utføre isolering og karakterisering av naturstoffer under veiledning
 • Utføre kjemisk syntese av et legemiddel

Generell kompetanse:

 • Gjøre rede for utvikling, karakteristiske strukturtrekk, struktur-aktivitets sammenheng og metabolitter hos sentrale legemiddelgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger

Seminarer (obligatorisk)

Laboratorieøvelser (obligatorisk)

Gruppearbeid (obligatorisk)

Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent laboratoriekurs

Godkjent gruppearbeid med muntlig fremlegg

Aktiv deltakelse på seminarer

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen:

En skriftlig skoleeksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala:

Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

 

Forkunnskapskrav:

Alle førsteårsemner må være bestått for å ta emnet (se beskrivelser ovenfor)

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-2011 Legemiddelkjemi / Naturstoffkjemi / Cellulær farmakologi 15 stp