høst 2019

FAR-2302 Legemiddelanalyse - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Legemidlers kjemiske egenskaper
  • Sammenheng mellom kjemisk struktur og valg av analysemetode
  • Sammenheng mellom kjemisk struktur og ekstraksjon fra en gitt matriks
  • Sammenheng mellom kjemisk struktur og fordeling mellom vannfase og organisk fase
 • Titrimetriske metoder
  • Prinsipper for syre/base-titereringer, potensiometriske titreringer og vannfrie titreringer
 • Spektroskopiske metoder (UV-VIS, AAS og IR spektroskopi)
  • Bruk av disse metodene i kvantitative og kvalitative analyser, og i identifisering i kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer
 • European Pharmacopeia
  • Bruk av monografier for analyse av farmasøytiske råvarer og farmasøytiske spesialprodukt
 • Ulike kromatografiske teknikker i analyse av legemidler (TLC, SPE, GC og HPLC)
 • Statistikk (forstå og bruke begrep som normalfordeling, middelverdi, median, estimat for standard avvik, standard avvik, relativt standard avvik, outliers, konfidensintervall, bruk av z, t og Q-tabeller)

Anbefalte forkunnskaper

FAR-2301 Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:

Kunnskap:

 • Gjøre rede for de ulike analyseteknikkenes muligheter og begrensninger i naturstoff- og legemiddel-relaterte analyser

Ferdighet:

 • Utføre utvalgte klassiske analysemetoder under veiledning
 • Bruke monografier i den europeiske farmakopéen til analyse av farmasøytiske råvarer og spesialpreparat.
 • Bruke statistiske metoder i behandling av data fra kvantitative analyser

Generell kompetanse:

 • Velge en hensiktsmessig analysemetode basert på kunnskap om den aktuelle forbindelsens struktur og kjemiske egenskaper

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk.

Undervisning

Forelesninger

Seminarer (obligatorisk)

Laboratorieøvelser (obligatorisk)

Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent laboratoriekurs

Muntlig fremlegg

Aktiv deltagelse på seminar og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen:

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala:

Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 09.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-2021 Farmasøytisk analytisk kjemi 10 stp