høst 2019

FAR-2402 Legemiddelformulering og biofarmasi - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Ulike administrasjonsveier og deres utfordringer (inhalasjon, per oral, topikalt, vaginalt, rektalt, parenteralt)
 • Ulike typer formuleringer i forhold til virkestoff, fremstilling, stabilitet, forpakning og renhet (aerosoler, kolloide DDS, oppløsninger, suspensjoner, emulsjoner, miceller, tabletter, kapsler, stikkpiller, pulver, geler)
 • Tablettproduksjon (teori) med kvalitetskontroll, krav og tester
 • Stabilitet/holdbarhet av legemidler (frysetørking, konservering, forpakning, stabilitetstesting, nedbrytningskinetikk, forlikelighet)
 • Grunnleggende biofarmasi (ADME)
  • (absorpsjonsbarrierer, kontrollert og forsinket frisetting, passiv og aktiv målstyring, frisetting fra faste og halvfaste legemiddelformer, one-, two- multiple- compartment modeller i biofarmasi);
  • Viktig fysisk-kjemi egenskaper av legemidler (eks. Vann løselighet, logP, logD, Papp);
 •  Produksjon av sterile legemidler (aseptisk produksjon, mikrobiologisk kontroll, sluttsterilisering)

Anbefalte forkunnskaper

FAR-2401 Basal legemiddelproduksjon

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskaper, ferdighet og generell kompetanse:

 • Diskutere hvordan et virkestoff kan formuleres
 • Diskutere formuleringenes betydning for holdbarhet
 • Diskutere hvordan valg av ulike formuleringer påvirker biologisk effekt.
 • Foreslå type formulering tilpasset en enkelt pasient/pasientgruppe
 • Bruke monografier ved fremstilling av legemidler og følge gjeldende bestemmelser for oppbevaring, krav /påbud og anbefalinger
 • Drøfte legemiddelhåndtering med pasient og annet helsepersonell
 • Vurdere forlikelighet av ulike komponenter
 • Vurdere stabiliteten til et legemiddel
 • Diskutere valg av forpakning/oppbevaring av ulike legemidler
 • Utføre aseptisk produksjon og gjøre de nødvendige mikrobiologiske testene
 • Beskrive sterile legemidler med hensyn på produksjon, kvalitetstester og steriliseringsmåter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er på engelsk og norsk og eksamensspråk er på norsk. Pensumlitteratur er på engelsk.

Undervisning

Forelesning

Seminar (obligatorisk)

Laboratoriekurs (obligatorisk)

Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent laboratoriekurs og oppmøte på seminar

Det kreves gjennomført og bestått sikkerhetsopplæring før deltagelse på obligatorisk laboratoriekurs. Opplæringen omfatter brannsikkerhet, helsefare og risiko forbundet med arbeidsmetoder, helsefare og risiko ved håndtering av kjemikalier og biologisk materiale, samt håndtering av risikoavfall. Opplæring gis av labpersonale/kursansvarlige.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen: En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 18.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-2042 Galenisk farmasi og biofarmasi 10 stp