høst 2019

FAR-3002 Påbygningsemne i farmasøytiske fag - 15 stp

Sist endret: 29.02.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, nærmere bestemt bachelorkandidater i farmasi fra Nord universitet, OsloMet (tidligere HiOA), eller tilsvarende. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Deler av emnet er felles med emnet FAR-2201 Immunologi og mikrobiologi og FAR-2302 Legemiddelanalyse.

Innhold

 • Struktur og funksjon til antistoffer og viktige reseptorer
 • Hypersensitivitet, inflammasjon, autoimmunitet og toleranse
 • Immunsuppresjon
 • Biologiske legemidler
 • Legemidlers kjemiske egenskaper
 • Metoder for kjemisk analyse av legemidler med fokus på prøveopparbeidelsesmetoder (væskeekstraksjon, fast fase ekstrasjon), klassiske analysemetoder (titrering, UV-spektroskopi) og moderne analysemetoder (GC, HPLC, massespektrometri)
 • Kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og farmasøytiske spesialprodukt
 • Statistikk (forstå og bruke begrep som normalfordelingsmodell, middelverdi, median, estimat for standard avvik, standardfeil, relativt standard avvik, outliers, konfidensintervall, bruk av z, t og Q-tabeller)
 • Epidemiologiske metoder og tilhørende statistikk
 • Temaer relatert til klinisk farmasi, med hovedfokus på legemiddelgjennomgang og utvikling av farmasøytiske handlingsplaner

 

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskap:

 • Beskrive immunapparatets mekanismer for og regulering av immunrespons
 • Beskrive mekanismer som gir toleranse og autoimmunitet
 • Redegjøre for angrepspunkter for biologiske legemidler
 • Gjøre rede for ulike analyseteknikkers muligheter og begrensninger i naturstoff- og legemiddelrelaterte analyser

Ferdigheter:

 • Velge en hensiktsmessig ekstraksjons- og analysemetode basert på kunnskap om stoffets struktur og kjemiske egenskaper
 • Utføre utvalgte legemiddelanalysemetoder under veiledning
 • Bruke statistiske metoder i behandling av data fra kvantitative analyser
 • Bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder for å studere legemiddelbruk og effekt av legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå
 • Bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder til kritisk kildevurdering
 • Utarbeide individbasert, farmasøytisk handlingsplan

Generell kompetanse:

 • Beskrive viktige karakteristika for studiedesign som er vanlig å bruke innen farmakoepidemiologisk og medisinsk forskning
 • Vurdere individuell legemiddelbehandling ved å utføre strukturert legemiddelgjennomgang og avdekke legemiddelrelaterte problemer for pasienter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning

Seminar (obligatorisk, dersom ikke annet er opplyst)

Laboratoriekurs (obligatorisk)

Gruppearbeid med sirkulerende veileder

PBL-grupper (obligatorisk)

Læringssti (Canvas): 3 stk

Quiz (Canvas): 2 stk

Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent laboratoriekurs

Oppmøte og deltakelse på presentasjonsteknikkseminar

Muntlig presentasjon PBL-arbeid

Muntlig gruppepresentasjon immunologi

Obligatoriske oppgaver (nærmere informasjon gis ved semesterstart)

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen: En individuell skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, eller leverer legemelding tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 11.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan