Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

FIN-3110 Narrasjonsteori - 10 stp

Sist endret: 27.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i finsk/kvensk litteratur og kan tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til masterstudier i finsk/kvensk.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i finsk. Av de 80 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

I emnet vil du studere sentrale litteraturteorier og metoder med eksempler fra finsk og kvensk litteratur. Periodeinndelingen anvendes som bakgrunn. Skjønnlitterære tekster plasseres også i en allmenn kunstteoretisk og litterær kontekst. Hovedlinjer av fagets historie og utvikling studeres. Du vil spesialisere deg på en litteraturhistorisk periode, et tema eller en litterær sjanger og gjør deg kjent med både skjønnlitterære tekster og teori fra et valgt tema.

Anbefalte forkunnskaper

FIN-2110 Finsk litteratur - teori møter verket

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • de sentrale litteraturteoriene og fagets allmenne historie
  • sentral tolkningstradisjon i finsk og kvensk litteratur

Ferdigheter

Studenten kan:

  • analysere og tolke litterære tekster historisk, sosialt og sjangermessig
  • skrive analytisk og presist om litteratur
  • beherske fagets grunnleggende terminologi og kunne anvende dette i sin argumentasjon
  • lese skjønnlitteratur i lys av en relevant teori og velge en passende metode som arbeidsredskap

Kompetanse

  • behersker de sentrale teorier og metoder innen litteraturforskning
  • kjenner til den sentrale forsknings- og tolkningstradisjonen i finsk og kvensk litteratur

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Finsk og norsk/svensk

Eksamensspråk: Finsk, svensk, norsk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av 14 timer forelesninger, seminar- og gruppearbeid samt individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  •  én individuell oppgave på ca. 10-15 sider

Oppgaven skal leveres senest 4 uker for semesterslutt. Oppgave evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • én skriftlig hjemmeeksamen på 5 dager i slutten av semesteret

Besvarelsen skal være på 8-10 sider inkludert innholdsfortegnelse og litteraturliste.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 25.11.2019 innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Anitta Viinikka-Kallinen


Førsteamanuensis finsk og kvensk kultur og litteratur
Telefon: +4777645279 anitta.viinikka-kallinen@uit.no