Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

FRI-1701 Naturguiding i kystlandskap - 15 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Svolvær | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på årsstudium Naturguide.

Innhold

Emnet gir studenten oversikt og innføring i naturguiding som praktisk og teoretisk virke. Fokuset ligger på å utvikle friluftslivs og ferdselskompetanse hos studenten i møte med betalende gjester og kystnatur.

Studentene skal få innsikt i hva praktisk guide og ledelses - arbeid innebærer. Studenten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør han/hun i stand til å håndtere turer på et grunnleggende nivå i norsk kystnatur og -kultur med betalende gjester. Gjennom turer, observasjon, praktisk arbeid/studium og refleksjoner rundt naturguideyrket - gjøres studentene kjent med friluftslivets grunnleggende prinsipper for bærekraftig ferdsel i natur.

Guidevirksomhet vil bli eksemplifisert og tematisert gjennom korte og lengre turer i fjell og kystområder i nord Norge. Emnet er tverrfaglig slik at kunnskap om naturfaglige temaer som flora, fauna og geologi knyttes sammen med praktisk friluftsliv og settes i sammenheng med de andre emnene i studiet. Studenten skal øves i refleksjon rundt egen kompetanse og sitt utviklingspotensialet.

Hva lærer du

Kunnskap 

 • Ha grunnleggende kunnskaper om natur og økologi, kultur og tradisjonell naturbruk i de kyst- og fjordlandskap som emnet fokuserer på.
 • Ha grunnleggende kunnskap om metode og ferdselsformer ved guiderolle-arbeid i kystlandskap.
 • Ha kunnskap om ansvarsforhold og regelverk/lovverk knyttet til rollen som naturguide, der en har ansvar for andres og egen sikkerhet.

 

Ferdigheter

 • Kunne gjøre risikovurderinger og ferdes sikkert og etter evne, i fjord og fjell - landskap, iht de aktiviteter det jobbes med i emnet.
 • Kunne gi og formidle gode og trygge opplevelser ved fjord - og fjell - landskap til betalende gjester, på et grunnleggende nivå.
 • Kunne organisere for trygg leirslaging i høstfjellet og ved kysten. 
 • Kunne reflektere over egen praksis, andres praksis og kritisk vurdere og planlegge for turer av kortere varighet.
 • Kunne orientere, bruke kart, kompass og GPS

 

Generell kompetanse

 • Ha innsikt i hva naturguidearbeid innebærer i sammenheng med det naturbaserte reiselivet langs kysten av nord - Norge.
 • Ha innsikt i og ha utviklet evne til skjønn, og kunne gjennomføre god praksis etter prinsippet tur etter evne
 • Ha innsikt i hva det betyr å jobbe med betalende gjester i et kommersielt landskap i reiselivet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Gjennom både lærerstyrt og studentstyrt arbeid skal studentene trenes i å mestre friluftslivet med ansvar for seg selv og andre. Emnet vil utfordre studentene i ledelses- og organiseringsoppgaver, beslutningstaking og ferdsel i varierte naturtyper. Emnet tar sikte på å lære studentene friluftslivsfaglige metoder for å skape trygge og lærerike opplevelser for betalende gjester i natur. Sikkerhetstenkning, sporløs ferdsel og tur etter evne i naturen står sentralt.

Arbeidet skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesninger, lærebøker og seminarer/turer utendørs. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom studiet. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 375 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Aktiv deltakelse/gjennomføring, forberedelse og etterarbeid knyttet til alle turer/ekskursjoner og praktiske øvelser/tester i emnet. 80% oppmøteplikt.
 • Gjennomført og godkjent praktisk/teoretiske oppgaver knyttet til samlingers innhold.
 • Godkjent oppgave/test i natur og økologi - kyst..
 • Innlevert EUP (egen utviklingsplan) del 1.

 

Eksamen og vurdering

 • Individuell skriftlig mappeinnlevering med 3 tematiserte fagtekster. Temaer gis på forhånd av fagteamet.
 • Omfang: ca 10 sider ekl. formalia

Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Mappeinnlevering innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan