Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp

Sist endret: 10.04.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er spesialtilpasset bachelorstudentene i fiskeri- og havbruksvitenskap for å gi nødvendig minimum kunnskap for å gå videre med biokjemi, mikrobiologi og fiskerikjemi.

Oppgavene i laboratoriekurset er valgt ut fra å gi innføring i sentrale teknikker på laboratoriet. 

Følgende tema blir gjennomgått:

 • Atomenes oppbygning og periodesystemet
 • Kjemiske bindinger
 • Reaksjonslikninger og støkiometri
 • Redoksreaksjoner og elektrokjemi
 • Aggregattilstander og den ideelle gassloven
 • Preparering av løsninger og løselighet
 • Kjemisk likevekt
 • Syrer, baser og bufferløsninger
 • Grunnleggende organisk kjemi

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse
Studenten skal utdype sine kunnskaper innen et utvalg relevante emner. Dette innebærer at studenten kan:

 • Forklare grunnleggende begreper innen kjemi
 • Beskrive bindingsforhold i molekyler og krefter som virker mellom molekyler
 • Anvende støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan kjemiske system reagerer på ytre påvirkninger
 • Beskrive egenskaper til syrer, baser og buffersystemer
 • Forklare sentrale begrep innenfor elektrokjemi
 • Beskrive hovedklassene for organiske molekyler og deres funksjonelle grupper
 • Forståelse for kjemiske teknikker som danner grunnlag for videre fordypning i fiskerikjemirelaterte fag
 • Evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter
Studenten skal kunne:

 • Utføre beregninger ved hjelp av ligninger
 • Utføre enkle oppgaver på kjemi-laboratorium, hovedsakelig i tilknytning til kvantitativ analyse og kjemiske prinsipper
 • Bearbeide, vurdere og rapportere oppnådde eksperimentelle resultater og presentere disse i journal

Generell kompetanse
Studenten skal ha:

 • Basiskompetanse som er nødvendig grunnlag for videre fordypning i biokjemi/mikrobiologi og andre fiskerikjemirelaterte fag.
 • Kompetanse om sikkerhet ved laboratoriearbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, lab og seminarer.

Eksamen

Skoleeksamen og innlevering. 
Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått.

 • En 3-timers skoleeksamen, teller 70 %.
 • Én innlevering (fyldig laboratorierapport), teller 30 %

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

 • Kalkulator
 • "Huskelapp": Et A4 ark med skrift på begge sider

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

 • Godkjent laboratoriekurs (inkludert sikkerhetsforelesning)

Kontinuasjonseksamen: 

Det tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester ved stryk.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter bestått laboratoriekurs og tilhørende kortfattede labjournaler må være godkjent for å ta eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester ved stryk.

Eksamensdato

Skriftlig 06.12.2019
Rapport utlevering 31.10.2019 innlevering 07.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FSK-1000 Kjemi for fiskerifag 5 stp


Kontakt
KineØHanssen.jpg--Bredde--180px-

Kine Østnes Hansen


Forsker, Marbio
Telefon: +4777649272 kine.o.hanssen@uit.no

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Greta K. Johansen


Stipendiat, Biomolekylær kjemi og strukturkjemi
greta.k.johansen@uit.no