høst 2019

FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg grunnleggende matematikk som er relevant for biologi- og økonomiemner på bachelornivå i fiskeri og havbruksvitenskap, herunder algebra, funksjonslære, marginalregning (derivasjon, elastisiteter), maksimering/minimering under bibetingelser, geometriske rekker.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha

kunnskaper om

 • bruk av matematikk for å analysere problemstillinger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap
 • matematiske begreper og teknikker som grenseverdier, derivasjon, integrasjon, funksjonsdrøfting og maksimering/minimering
 • forskjellen mellom deterministiske og stokastiske variabler
 • forskjellen mellom diskret og kontinuerlig tid
 • funksjoner som er viktige innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap

ferdigheter til å

 • anvende potensregning og faktorisering.
 • løse ligninger og ulikheter av 1. og 2. grad samt drøfte enkle 3. grads uttrykk.
 • løse ligninger med en eller to ukjente, samt ligninger av høyere orden.
 • bruke derivasjon (inkludert bruk av produkt, brøk samt kjerneregel ).
 • drøfte funksjoner (polynom, brøk, eksponential og logaritmiske funksjoner) og tegne grafer av funksjoner
 • forstå og bruke geometriske rekker.
 • bruke integrasjonsmetoder som substitusjon, delvis integrasjon (og anvende polynomdivisjon).
 • bruke partiell derivasjon, drøfting av funksjoner med 2 variabler og maksimering under bibetingelser.
 • benytte matematisk modellering med differensiering.
 • bruke dataverktøy til å løse matematiske problemer

generell kompetanse til å

 • løse konkrete problemstillinger innenfor fiskeri, biologi og økonomifagi ved hjelp av matematiske metoder.
 • analysere og tolke matematiske modeller.
 • kunne selvstendig analysere fiskerifaglige, biologiske og økonomiske problemstillinger ved hjelp av matematikk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og datalab.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Eksamen gis som Multiple Choice. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Arbeidskrav: To obligatoriske øvelser må være bestått for å gå opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte på oppgaveseminarene.

Kontinuasjonseksamen: Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %).

Eksamensdato

Skriftlig 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-1007 Matematikk for økonomer 5 stp


Kontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Lychagina, Olga


Universitetslektor
Telefon: +4777644092 olga.lychagina@uit.no