høst 2019
FSK-2011 Fiskeri- og havbruksnæringen i praksis - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Emnet er valgemne for studenter på 5. semester i bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap.
Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets formål er å gi studentene en praktisk og teoretisk innføring i sjømatnæringen. Gjennom tre uker skal studentene ha praksis i bedrifter, forvaltningsinstanser og organisasjoner innen marine næringer.   Emnet starter med en felles samling i samarbeid med Seksjon for forskning og utdanningskvalitet, faggruppe utdanningskvalitet. Studentene skal lære seg å skrive søknad med motivasjonsbrev og cv, og skal deretter søke om praksisplass til en bedrift. Etter fordeling skal studentene ut i arbeidspraksis. I løpet av tre praksisperioder skal de bli kjent med en bedrift i sjømatsektoren, og utføre arbeidsoppgaver i bedriftene etter anvisning fra nærmeste leder. I løpet av studiet skal studenten ha tilegnet seg kunnskap om hvordan bedriften er organisert, og tilegnet seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som arbeidstaker i sjømatsektoren.  Utenom praksisperiodene er det undervisning med forelesninger og seminarer. Studentene må regne med en betydelig egeninnsats på dette emnet.

Hva lærer du

Kunnskap:
Kandidaten skal

 • kjenne til hovedtrekkene i den virksomheten de har praksis i, herunder historie, formål, organisasjon, formell ledelsesstruktur og økonomi
 • ha tilegnet seg kunnskap om bedriftens/virksomhetens funksjon og rammevilkår sett i et bærekraftperspektiv
 • ha innsikt i den aktuelle bedriftens muligheter og utfordringer mht. økonomi, marked, endrede betingelser og omdømme
 • lære seg hvilke krav og forventninger en leder i en sjømatbedrift stiller til sine arbeidstakere, herunder ansvarslinjer, plikter og rettigheter 

Ferdigheter:
Kandidaten skal ha

 • karriereferdigheter, herunder å skrive søknad og cv for arbeidspraksis
 • jobbferdigheter i praksisbedrift etter anvisning fra nærmere leder
 • ferdigheter i presentasjonsteknikk
 • Metodeferdigheter, herunder kildearbeid, datainnsamling og intervju

Generell kompetanse: 
Kandidaten skal 

 • vise selvstendighet, ansvarlighet og respekt som arbeidstaker
 • vurdere bedriften i et uavhengig faglig perspektiv
 • vise evne til å reflektere over egen utvikling som arbeidstaker
 • ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av muligheter og utfordringer som bedrifter i sjømatsektoren står overfor, knyttet til marked, økonomi, ressursforvaltning og innovasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene skal ha arbeidspraksis i en sjømatbedrift i tre perioder, hver med én ukes varighet. Undervisningen utenom praksis er obligatorisk og består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Eksamen er mappeevaluering med fire innleverte arbeider og muntlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

De fire arbeidene er:

1) Skriftlig søknad om praksisplass med motivasjonsbrev og cv.
2) Muntlig og skriftlig presentasjon av praksisbedrift i klasserommet.
3) Presentasjon for praksisbedriften.
4) Skriftlig oppgave. I arbeidet med denne oppgaven skal studentene foreta et intervju med nærmeste leder i praksisbedriften som ledd i datainnsamlingen.

Arbeidskrav:
Tre arbeidskrav må være bestått for å få ta eksamen:

 • Obligatorisk oppmøte i undervisningen (minimum 80 prosent deltakelse).
 • Obligatorisk oppmøte i praksisbedrift (minimum 80 prosent oppmøte av full arbeidstid). Det må legges fram legeattest eller annen gyldig dokumentasjon ved fravær utover 20 prosent.
 • Samtale med praksisbedrift om praksisperioden.

Kontinuasjonseksamen: Det gis ikke kontinuasjonsadgang.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2011
 • Undersider