Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

FSK-3004 Næringsmiddelkjemi - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat hvor kunnskap om næringsmiddelrelaterte egenskaper til sjømat og utnyttelse av marine ressurser generelt, er sentralt.

Emnet er primært beregnet på studenter som tar master i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan også være relevant for masterstudenter på andre retninger i fiskeri- og havbruksvitenskap hvor slik kunnskap er ønskelig. Emnet kan også være aktuelt for master i marin bioteknologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelor i fiskerifag/fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Snittkarakter C eller bedre.

Innhold

Emnet omfatter generell næringsmiddelkjemi med vekt på sjømat. Det foreleses om næringsstoffenes oppbygging, fordøyelse, funksjon i kroppen og helsemessige betydning. Fokus er på fett og proteiner, men også karbohydrater, mineraler, vitaminer og andre lavmolekylære næringsstoffer behandles i kurset. Det legges vekt på hvordan kvalitet av råstoff kan variere og hvordan komponenter i mat, særlig sjømat påvirkes av konservering, foredling og lagring.

Andre temaer som belyses er tilsetningsstoffer, prosesshjelpemidler og miljøgifter i mat. Studentene skal under veiledning gjennomføre og rapportere en selvstendig eksperimentell semesteroppgave. To eller tre studenter arbeider i lag og skriver en felles semesteroppgave som gis karakter. Oppgaven kan for eksempel omhandle næringsmiddelkjemiske eller ernæringsmessige aspekter ved marine råstoffer eller foredlede produkter av marint råstoff.

Sikkerhetsopplæring: Før gjennomføring av eksperimentell semesteroppgave må studentene ha gjennomført kurs i sikkerhetsopplæring for arbeid i laboratorium, HMS-0500, eller tilsvarende og fått opplæring i de interne rutiner ved det aktuelle forskningslaboratoriet.

Hva lærer du

Kunnskaper:
Kandidaten

  • har kunnskap om næringsmiddelrelaterte egenskaper til sjømat og utnyttelse av marine ressurser generelt
  • kjenner til næringsstoffenes oppbygging, fordøyelse, funksjon i kroppen og helsemessige betydning
  • har særlig kunnskap om fett og fettsyrer, spesielt omega-3 fettsyrer, i sjømat og hvordan kvaliteten av disse stoffene beholdes i foredlede produkter
  • vet hvordan kvalitet av råstoff kan variere og hvordan komponenter i mat, særlig sjømat, påvirkes av konservering, foredling og lagring
  • har kunnskap om prosesser, tilsetningsstoffer og miljøgifter i mat

Ferdigheter:
Kandidaten

  • kan anvende faglig kunnskap om næringsmiddelkjemi med vekt på sjømat på praktiske og teoretiske problemstillinger 
  • kan, under veiledning og basert på resultatene den eksperimentelle semesteroppgaven, skrive en rapport på en form tilsvarende en masteroppgave. Omfanget på denne rapporten vil naturlig nok være mindre enn en masteroppgave

Generell kompetanse:
Kandidaten

  • har kunnskap om næringsmiddelkjemi og sjømat på de spesifikke områdene som nevnes i emneinnholdet
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter, både av eksperimentell og teoretisk art

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og laboratorieøvelser. Undervisningen omfatter 20 doble forelesningstimer. I tillegg veiledes studentene ved gjennomføring av eksperimentell semesteroppgave i forskningslaboratorium og ved rapportering. Studentene gjennomfører semesteroppgaven i grupper på 2 til 4 studenter og hver gruppe skriver samlet rapport. Totalt arbeidsmengde beregnes til en effektiv arbeidsuke - cirka 40 timer. Emnet undervises i høstsemesteret med avsluttende eksamen i slutten av semesteret.

Eksamen

3 t skriftlig skoleeksamen (teller 50 %) og semesteroppgave (teller 50 %). Begge vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått. Det gis én endelig karakter. Både skoleeksamen og semesteroppgaven må være bestått for å få bestått på kurset.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 06.12.2019
Semesteroppgave utlevering 22.11.2019 innlevering 05.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Ragnar-L.-Olsen

Ragnar Ludvig Olsen


Professor Dr. Philos, nesteleder Norges fiskerihøgskole
Telefon: +4777646126 ragnar.olsen@uit.no

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no