Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

FYSIO-105-B Fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid - 5 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen på Fysio-103 og Fysio-104A.

Innhold

Emnet er en del av 5. semester i fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Studenten får trening i prosjektarbeid. Studenten videreutvikler sine ferdigheter i oppgaveskriving. Studentene skal integrere kunnskap og ferdigheter fra tidligere emner, og bruke det i forhold til helsefremmende og primær- og sekundærforebyggende fysioterapi.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- anvende relevante metoder som intervju, observasjon og dokumentanalyse i kartlegging av forhold som påvirker helse og funksjon innenfor ulike arenaer i samfunnet

- forstå hvordan miljømessige, mellommenneskelige og organisatoriske forhold påvirker funksjon og helse

- forstå hvordan demografiske forhold innvirker på helsefremmende og forebyggende arbeid

- planlegge og gjennomføre et mindre prosjektarbeid

- skrive en strukturert oppgave basert på eget datamateriale

- formidle et fysioterapeutisk perspektiv på helsefremmende og forebyggende arbeid

- kjenne til lovverk, forskrift, retningslinjer, veiledere og rundskriv som gjelder for helsefremmende og forebyggende arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Fire dager feltarbeid knyttet til eget prosjekt. Selvstudium, gruppearbeid og forelesninger. 

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i høstsemesteret. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 26.09.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FYT-2510 Fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid 5 stp