høst 2019
HEL-3163 Fagtradisjoner og kunnskapsformer i Psykisk helsearbeid - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i Psykisk helsearbeid. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskravet til Master i psykisk helsearbeid er:

 • Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag, for eksempel sykepleie, ergoterapi, radiograf, fysioterapi, vernepleie, sosionom eller fysioterapi
 • Minimum ett års relevant praksis

Søknadskode: 3096


Innhold

Emnet utdyper kunnskap og forståelse om psykisk helse og hvordan psykiske lidelser oppstår, kommer til uttrykk og kan forståes ut fra et biologisk, psykologisk, sosialt, historisk og flerkulturelt perspektiv. Emnet omfatter også rusproblematikk og somatiske følgetilstander. Det fokuseres også på hvordan psykiske lidelser påvirker livskvaliteten for person, pårørende, nettverk og samfunn.

Emnet har også et særlig fokus på hvordan psykisk helsearbeid ved forebygging, behandling og rehabilitering skal fremme god psykisk helse og livskvalitet hos mennesker med psykiske lidelser, deres pårørende og i befolkningen.

Emnet utdyper også hvordan ulike tiltak forutsetter en tydelig forståelse av egen yrkesrolle og involverer en integrering av ulike kunnskapsformer. Slike kunnskapsformer omfatter teori, forskning, egen og andres yrkeserfaringer, samt et tydelig bruker- og pårørendeperspektiv.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap og forståelse:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om hvordan man kan forstå psykisk helse og psykiske lidelser i et biologisk, psykologisk, sosialt, historisk og flerkulturelt perspektiv
 • har inngående kunnskap om somatisk sykelighet ved psykisk lidelse
 • har inngående kunnskap om forskning, teorier, modeller, praksiserfaringer og tilnærminger i utøvelsen av tverrfaglig psykisk helsearbeid.
 • har inngående forståelse av hvordan ulike perspektiver og kunnskapsformer på en likeverdig måte bidrar til en helhetlig forståelse av psykiske helseproblemer.
 • har inngående forståelse og kunnskap om betydningen av å integrere bruker- og pårørende perspektiver i egen yrkesutøvelse.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere og reflektere kritisk over ulike perspektiver på forståelse av psykiske helseproblemer, herunder somatisk sykelighet ved psykiske lidelser.
 • kan kritisk beskrive, analysere og vurdere konsekvenser av teorianvendelse, kunnskapsformer og handlingsvalg i et tverrfaglig perspektiv.
 • kan diskutere og relatere teoretiske perspektiver fra emnet til eget praksisfelt, profesjon eller fagområde på en selvstendig, kritisk og analytisk måte. 
 • kan anvende egen kulturforståelse og kulturkompetanse i møte med personer med psykiske lidelser fra andre kulturer og ulike grupper i befolkningen.
 • kan bidra til høy faglig, vitenskapelig og etisk kvalitet i arbeidet med personer som har psykiske                     lidelser.        

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan analysere og vurdere faglige og etiske problemstillinger som er relevante i utøvelsen av psykisk helsearbeid.
 • kan formidle kunnskaper til brukere, pårørende, andre faggrupper og til befolkningen for øvrig.
 • kan integrere ulike kunnskapsformer i psykisk helsearbeid.
 • kan formidle og videreutvikle egen kunnskap og forståelse av faglige problemstillinger og utfordringer i samarbeid med andre faggrupper i psykisk helsearbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Ett skriftlig arbeidskrav. Arbeidskravets innhold blir spesifisert i Canvas.
 • Minimum 80 % deltakelse på all timeplanfestet aktivitet.

Eksamen:

Skriftlig hjemmeeksamen.

Vurderingsordning A-F, der F er ikke –bestått.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i samme semester. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3163