Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

HIS-1000 Introduksjon til historiefaget. Historiens hva, hvordan og hvorfor - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i historie og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 historie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemne lavere grad

Innhold

Emnet har fokus på hva historie er, hvordan historiefaget drives og hvorfor vi arbeider med historie. Historiefaget- også omtalt som "vitenskapen om forandring"- ­ er studiet av hvordan folk samhandler og hvordan samfunn endrer seg. Grunnleggende for faget er at studiet av fortida gir oss det langtidsperspektivet som vi trenger både for å forstå de raske endringene i vår egen samtid og de langsomme og langsiktige bevegelsene som har formet det mangfold av samfunnsformer vi er omgitt av. For å belyse dette struktureres emnet i bolker der fagets hva, hvordan og hvorfor er det styrende element.  I tillegg er det i undervisningen lagt vekt på analyse og skriving av faglige tekster.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper studenten har kunnskap om:

 • historiefaget som egen disiplin og om fagets utvikling over tid
 • det viktigste og mest brukte historiske kildematerialet samt dets muligheter og begrensninger
 • historisk teori og metode
 • ha grunnleggende forståelse av krav til historiefaglige tekster
 • hvordan kilder, data og informasjon utnyttes i faghistoriske tekster

Ferdigheter studenten kan:

 •  reflektere over fagets særegenhet
 • besvare oppgaver knyttet til historiske kilder og metode
 •  analysere fagstoff og trekke egne slutninger
 •  benytte relevante resultater fra forskning innenfor faget
 • skrive en argumenterende tekst basert på kjennskap til fagets innhold og egenart
 • gi og motta respons på tekst

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamenspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.

Undervisning

Ca. 30 timer fordelt på forelesninger og seminar om tekstanalyse og akademisk skriving. Det forutsettes aktiv deltakelse på forelesninger og seminar.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Et skriftlig arbeid på 4-5 sider (ca. 1400-1750 ord) tilknyttet seminaret om tekstanalyse og akademisk skriving. Utlevering/innlevering i Canvas. Studenter som har gjennomført et slikt kurs i andre studieprogrammer, kan be om fritak.
 • Alle studenter må levere en skriftlig oppgave på 2-3 sider (ca. 700-1050 ord) knyttet til innhold og læringsmål for HIS-1000. Utlevering/innlevering i Canvas.

Eksamen består av:

En hjemmeeksamen ved slutten av semesteret på ca. 5 sider (ca. 1750 ord), varighet 1 uke. Utlevering/innlevering i WISEflow.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 18.11.2019 innlevering 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

ISAK MÅSEIDE

Måseide, Isak


Studiekonsulent (historie)
Telefon: +4777644294 isak.maseide@uit.no

Soleim, Marianne Neerland


Førsteamanuensis i historie
Telefon: +4777620818
Mobil: 95947387 marianne.n.soleim@uit.no