Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

IDR-0110 Examen Facultatum, idrett - 10 stp

Sist endret: 08.04.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Alta | Tromsø | Narvik | Storslett | Annet |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet består av 2 moduler.

Modul 1: Allmennvitenskapelig del og vitenskapsfilosofisk del (1/3) Modul 2: Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i et samfunnsperspektiv (2/3)  

Ex fac dekker både studieforberedende og profesjonsrettede mål:

Et studieforberedende mål (modul 1) skal gi en innføring i vitenskapelige tenkemåter, stimulere til aktiv læring og kritisk tenkning. Emnet gir kjennskap til de ulike metoders fortrinn og begrensninger, og hvordan reflektere over etiske utfordringer knyttet til idrettsvitenskapelig forskning. Emnet gir en grunnleggende forståelse av vitenskapens språk, de ulike vitenskapelige metodene, vitenskapens forklaringer, vitenskapelig begrunnelse og ulike epistemologiske posisjoner.

 

Et profesjonsforberedende mål (modul 2) er å gi studenten grunnleggende kunnskaper om og perspektiver på ulike former for kroppskultur som idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i det moderne samfunn. Emnet skal stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrettens og friluftslivets rolle og funksjon i samfunnet, og om idrett og friluftsliv som kulturfenomen. Temaet belyses med utgangspunkt i historie, sosiologi og filosofi.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Bruke kilder og referanseteknikker i en akademisk tekst
 • Forklare grunnleggende begreper innenfor moderne forskning, sentrale metoder og vitenskapelige forklaringer og begrunnelser
 • Beskrive fritidsbruk og deltakelse i fritidsaktiviteter i det norske samfunn
 • Beskrive idrettens og friluftslivets historiske framvekst og organisatoriske oppbygging
 • Beskrive verdigrunnlaget i idrett og friluftsliv

 

Ferdigheter

 • Utforme en selvstendig akademisk tekst
 • Analysere og reflektere over forskningsdata og vitenskapelige tekster
 • Delta i debatter og ordskifte om betydning av deltakelse i idrett og friluftsliv
 • Bruke kunnskap om idrettens og friluftslivets historiske framvekst og organisatoriske oppbygging i egne arbeider

 

Generell kompetanse

 • Anvende fagkunnskap i deltakelse i faglige diskusjoner og utviklingsarbeid
 • Være opptatt av forskningsbasert kunnskap
 • Være opptatt av tradisjonelle og det moderne idretts- og friluftslivets betydning for utvikling av væremåte, livsstil og helse
 • Kritisk diskutere etiske problemstillinger knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er felles for alle førsteårs studenter innen studier ved Idrettshøgskolen ved UiT Norges Arktiske Universitet. Undervisningen består av nettforelesninger og arbeid i digitalt klasserom, fysiske forelsesninger og  gruppearbeid på nett. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over arbeidsoppgaver og spørsmål som blir behandlet i nettforelesningene og lærebøkene. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.

For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Deltagelse i undervisning: Obligatorisk deltagelse på alle samlinger i Alta for desentrale studenter i Narvik og Storslett. For studenter i Alta og Tromsø er det krav om 80% deltagelse i undervisning organisert som seminar.  Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen:

 • Arbeidskrav modul 1: For alle studenter: En individuell skriftlig oppgave om bruk av kilder og referanseteknikker i en akademisk tekst
 • Arbeidskrav modul 2: For desentrale studenter i Narvik og Storslett: 8 individuelle arbeidskrav knyttet til følgende tema: Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som begrep og kunnskapsområde. Sentrale trekk ved idrettens historiske utvikling. Idrettens organisering og utredelse. Fysisk aktivitet i et helseperspektiv. Idrettens verdier og dillemaer. Friluftlivets verdier. Friluftsliv, identitet og modernitet. Friluftslivets organisering og utbredelse.
 • For alle studenter: En gruppevis presentasjon, drøfting og innlevering av et oppgitt tema.

 

Eksamen og vurdering

En ukes individuell hjemmeeksamen over gitt tema, 5-7 sider. Ved eksamen benyttes skalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Ved karakter F eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons-/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons-/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 05.12.2019 innlevering 12.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan