høst 2019
IDR-2232 Testing, analyse og målemetoder - 10 stp

Sist endret: 22.03.2020

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Søkere må ha fullført trenings- og bevegelseslære med basis eller tilsvarende.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære (10 sp) eller tilsvarende.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening

Studiepoengreduksjon

IDR-2231 Testing, analyse og målemetoder 10 stp

Innhold

Fysisk testing foregår i dag innenfor idretten, ved flere treningssentre og lærersteder og vil gi verdifull kunnskap for alle som vil få testings- og analyseoppgaver. Testing og analyse kan være motiverende for å trene opp fysiske kapasiteter, og taktiske dimensjoner i konkurranseidrett, og behovet for fagpersoner med kompetanse innen testing og analyse er økende. Testing av fysisk kapasitet og analyse av testresultater gir viktig kunnskap for å forstå og planlegge trening på ulike nivå.

I dette emnet gjennomgås:

 • Teoretisk bakgrunn for valg av tester og bruk av testutstyr
 • Testing av ulike fysiske og fysiologiske egenskaper
 • Ulike former for testing av fysisk form
 • Ulike former for måling av kroppssammensetning
 • Analyse av fysiske prestasjoner i utvalgte idretter
 • Anvendelse av fysisk testing i idrett og mosjonssammenheng.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive fysiologiske parametere
 • Diskutere og vurdere testresultat
 • Forklare sammenhengen mellom helsetilstand og fysisk form
 • Bedømme ulike testers reliabilitet og validitet
 • Forklare etiske forhold, sikkerhet og hygiene ved laboratorieøvelsene.

 

Ferdigheter

 • Kalibrere og vurdere utstyret samt gjennomføre tester
 • Planlegge og gjennomføre tester med bruk av Idrettshøgskolens testutstyr
 • Gjennomføre riktig arkivering av resultater og rengjøring av laboratorieutstyret.

 

Generell kompetanse

 • Ha trygghet i måling av ulike fysiologiske parameter
 • Vurdere og reflektere over test- og analyseresultatet
 • Utøve god hygiene og etikk i samhandling med andre.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, gruppearbeid og praktisk arbeid, der studentene får opplæring og øving i bruk av ulikt testutstyr. Studentene vil få både skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver som gjennomføres individuelt og i gruppe for å sette seg inn i ulike tester, gjennomføring og vurdering av disse. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Studenten skal delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av test/tester på Idrettshøgskolens testlab. Studenten skal levere en skriftlig  testrapport over gjennomført testing på maks 10 sider i gruppe samt en muntlig framføring,

 

Eksamen og vurdering

4 timer individuell skriftlig eksamen. Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2232