høst 2019
IGR1609 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 10 stp

Sist endret: 24.03.2020

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Del av bachelor i industriell elektronikk/elkraft/satelitteknologi. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert. Emnet kan ikke tas nettbasert av Y-veistudenter.


Studiepoengreduksjon

TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 5 stp

Innhold

Prosjektstyring, skriftlig presentasjonsteknikk, teknologihistorie og teknologitrender, miljø og samfunn, informasjonssøk og generell forskningsmetode.

Retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid, instrumenter og grunnleggende måleteknikk. Resistans, strøm, spenning og effekt i serie og parallelle DC-kretser.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.
 • Kjennskap til vitenskapelig arbeidsmetode og basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Kjennskap til retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid generelt og HMS-aspektet ved arbeidet spesielt.
 • Kjennskap til følgende instrumenter og målinger: Analoge, digitale, DC og AC-målinger, Oscilloscopet.
 • Forståelse for resistans, strøm, spenning og effekt.
 • Kjennskap til regneteknikker og regler for serie- og parallelle DC-kretser.
 • Kjennskap til utregning av serie- og parallellkretser

Ferdigheter

 • Kunne identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kunne kommunisere sitt fagområde og bidra i tverrfaglig samarbeid og i samfunnsdebatt.
 • Kunne utføre grunnleggende måleteknikk.
 • Kunne foreta grunnleggende øvelser i et laboratorium.
 • Kunne utføre regning på kretser med flere motstander.
 • Kunne gjøre beregninger på serie og parallelle DC-kretser.

Generell kompetanse

 • Kunne organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.
 • Kunne igangsette mindre prosjekter og gjennom ledelse av dem ivareta menneskelige, faglige, økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn.
 • Bevissthet om miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kjennskap til hvordan han kan formidle sine kunnskaper og erfaringer til andre.
 • Forståelse for betydningen av kulturell kompetanse.
 • Kunne utføre øvelser i elektrolaboratoriet og inneha grunnleggende forståelse for DC-kretser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, prosjekt i grupper, rapportskriving.

Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent problemstilling og framdriftsplan for prosjektarbeidet. I tillegg er alle enkeltstudenter ansvarlig for at deres gruppe får godkjent ett av de andre arbeidskravene knyttet til prosjektarbeid. Disse arbeidskravene fordeles i gruppa ved semesterstart.

Alle studenter skal innen 1.oktober legge ut dokumentasjon på at de har fullført nett-kurset iKomp knyttet til kildebruk og kildehenvisninger.

Antall arbeidskrav i elektronikkdelen oppgis ved studiestart. Disse vurderes av faglærer i elektronikk.

Arbeidskravene må være godkjent for at studentene skal få levere prosjektoppgave.

Eksamen og vurdering:

Prosjektarbeid som munner ut i skriftlig arbeid/tegninger/rapport.

Studentene skal gjennomføre prosjektet og skrive prosjektrapport som gruppearbeid, unntaksvis kan det åpnes for at studenter kan levere individuelle arbeider.

Studentene skal i rapporten gi en enkel fremstilling av metoden som er brukt, samt dokumentere de informasjonssøk de har gjort i prosjektet gjennom litteraturlister og kildehenvisninger i løpende tekst.

Prosjektets problemstilling og innhold må være relatert til studentens programområde sett i et samfunnsperspektiv og et historisk perspektiv, og skal godkjennes av emneansvarlig i dialog med faglærer fra programområdet.

Ved levering av prosjektarbeid skal studentene gjennom ulike former for prosjektformalia (samarbeidsavtale, framdriftsplan, prosjektlogg og lignende) dokumentere hvordan prosjektstyringen ble gjennomført i gruppa. Slike formalia legges ved rapporten.

Det skriftlige prosjektarbeidet skal ha et engelsk sammendrag på ca 1 side. Det skal også legges ved en PowerPoint-presentasjon av arbeidet.

Sluttkarakter settes ut fra prosjektarbeidet i fellesmålene og en tretimers eksamen i de emnespesifikke målene. Begge disse arbeidene vurderes vha. karakter A - F, og ved fastsetting av den endelige karakteren i faget, teller gruppearbeidet 50 % og eksamen 50 %. Begge delene må ha ståkarakter for at studenten skal kunne få ståkarakter i faget. Gruppearbeidet vurderes av emneansvarlig, ved behov i kontakt med en faglærer fra programområdet ved karakterfastsettelse. Eksamen vurderes av lærer fra programområdet. Tillatte hjelpemidler til denne vil være en valgfri formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator.

Ekstern sensor vurderer et utvalg av besvarelser.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjons­eksamen:

Studenter som har strøket på prosjektarbeidet kan levere nytt arbeid i vårsemesteret. Studenter som uteblir fra eller stryker på skoleeksamen kan ta ny eksamen tidlig i vårsemesteret. Kontinuasjonsperioden for denne publiseres særskilt. Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den delen som mangler.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IGR1609