Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

INF-2200 Datamaskinarkitektur og -organisering - 10 stp

Sist endret: 24.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk

Innhold

Emnet er grunnleggende og omhandler oppbygning, konstruksjon, og maskinnær programmering av moderne datamaskiner. I tillegg til fundamentale prinsipper for konstruksjon av datamaskiner, behandles også teknologiske utviklinger som påvirker utformingen av nye datamaskinarkitekturer eller realiseringer, beslutninger som inngår i konstruksjon av datamaskiner, samt ytelseskriteria for å evaluere disse beslutningene. Emnet omhandler prosessorer, lager, sammenkoblinger mot ytre utstyr samt parallelle prosessorer. Det kreves ikke forkunnskaper i maskinnær programmering eller digitalteknikk.

Anbefalte forkunnskaper

INF-1101 Datastrukturer og algoritmer, INF-1400 Objektorientert programmering

Hva lærer du

 Kunnskap:

  • Oppbygning og konstruksjon av moderne datamaskiner, inkludert instruksjonssett arkitektur, prosessor design, minne hierarki, lagring og andre I/O typer, og fler-kjerne prosessorer.
  • Metoder og verktøy for evaluering av datamaskin arkitektur komponenter, inkludert ytelse og forskjellige design valg for bygging av komponenter.
  • Hvordan datamaskinarkitekturen samspiller med maskinnær programmering og operativ systemer.

Ferdigheter:

  • Maskinnær (asembly) programmering for MIPS og x86/x86-64 instruksjonssettet
  • Implementasjon av simulatorer for MIPS prosessor simulering
  • Evaluering av minne hierarki parametere
  • Drøfting og beskrivelse av datamaskin arkitektur og organisering

Generell kompetanse:

  • Inngående forståelse av teknologiske utviklinger som påvirker utforminger og realisering av datamaskin arkitekturer
  • Kunnskap for valg og utforming av datamaskin arkitektur basert på kravene til forskjellig systemer og applikasjoner
  • Kunnskap om datamaskin arkitekturens virkemåte og påvirkning for maskinnnær programmering og lav-nivå system utvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hvert høst. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Arbeidskrav: Inntil 3 skriftige innleveringer vurdert til "godkjent" / "ikke godkjent". Det kan kreves muntlig presentasjon av innleveringene og demonstrasjon av et fungerende system. NB! Deltakelse på første forelesning er obligatorisk.

Kontinuasjonseksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester, dersom emnet er obligatorisk i studieplanen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen. 

For mer informasjon, se forøvrig: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener ved UiT

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

D-241 Datamaskinarkitektur 10 stp


Kontakt
Tore Brox.jpg

Tore Brox-Larsen


Førsteamanuensis
Telefon: +4777644044
Mobil: 99269820 tore.larsen@uit.no