høst 2019

ITE1628 Lavspente installasjoner - 10 stp

Sist endret: 19.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391

Innhold

 • Alternative fordelingssystemer, oppbygning av hhv. IT, TN og TT-systemer
 • Systemene i hhv. normaldrift, kortslutning og jordslutning
 • Berøringsspenninger i hhv. IT, TN og TT-systemer
 • Risikovurdering, beskyttelsestiltak og krav til beskyttelse
 • Enkle lys- og varmeberegninger
 • Kabelkunnskap, valg av kabel
 • Vernkunnskap, valg av vern
 • Bruk av beregningsprogramvare
 • Overharmoniske strømmer
 • Installasjonstegninger, -utstyr og -metoder
 • Installasjonsbussystemer (smarthus)
 • Dokumentasjon / Samsvarserklæring / Sluttkontroll
 • Forskrifter / Normer

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal kunne:

 • forklare prinsippene ved ulike nettsystemer (IT, TN og TT).
 • beskrive vanlige feilsituasjoner og eventuelle sikkerhetsrisiko.
 • forklare prinsippene for å dimensjonere ledere og vern.
 • kjenne til grunnleggende komponenter og utstyr brukt i norske elektriske anlegg.
 • kjenne til forskrifter og normer for nye og eldre elektriske installasjoner.
 • beskrive fordeler og ulemper med moderne installasjonsbuss-systemer (smarthus).

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

 • prosjektere IT-, TN- og TT-anlegg ut fra de krav som stilles i FEL og NEK400:2018
 • gjøre enkle beregninger av lys- og varmebehov i en bygning
 • bruke og tolke resultater fra moderne beregningsprogrammer
 • beregne strømføringsevne, spenningsfall og kortslutningsstrømmer
 • foreta nødvendige målinger med moderne installasjonstester for feilsøking og (slutt)kontroll av elektriske anlegg
 • utarbeide nødvendig dokumentasjon for elektriske anlegg av ulik størrelse og kompleksitet.

Kompetanse:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om:

 • oppbygging av lavspente elektriske anlegg
 • forskrifter, normer og dokumentasjonskrav.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, videomateriell for omvendt undervisning, semesteroppgave og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

4 av 4 laboratorieøvinger må være godkjent

Eksamen og vurdering

Endelig karakter er bestemt av:

 • semesteroppgave - 55%
 • avsluttende 3 timers skriftlig eksamen - 45%
 • karakterskala A - F, der F er ikke-bestått

Begge deler må være bestått uavhengig av hverandre for å bestå faget.

Kontinuasjons­eksamen:  Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamen i dette emnet. Dersom semesteroppgave er bestått trenger studentene bare å ta ny skoleeksamen. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på semesteroppgaven i emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 04.12.2019
Semesteroppgave innlevering 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan