høst 2019

ITE1811 Webapplikasjoner 2 - 10 stp

Sist endret: 19.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori.

Emnet kan tas som ekeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1900 Programmering 1

Innhold

Kandidaten skal lære webprogrammering på .NET plattformen med MVC rammeverket i C#.

Innhold:

 • .NET rammeverket
 • C# språkelementer
 • Delegater og hendelser
 • Pekere
 • Regulære uttrykk
 • Operatoroverlasting
 • Collections
 • Generics
 • Attributter
 • Tråder og synkronisering
 • ASP.NET  MVC introduksjon
 • Models - LINQ til SQL & Entity Framework
 • View - Razor view engine
 • Controllers
 • Routes
 • jQuery og Ajax
 • ASP.NET Web API
 • Unit testing framework

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan utvikle enkle C# konsoll- og Windowsprogrammer.
 •  Kandidaten skal forstå sentrale begreper og konsepter for utvikling av andre generasjons webapplikasjoner med ASP.NET MVC og C#
 •  Kandidaten skal kunne gjøre rede for hvordan benytte SQL databaser i webapplikasjoner
 •  Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan benytte jQuery og Ajax i brukergrensesnitt på klientsiden
 •  Kandidaten skal kjenne til utvikling webtjenester etter REST prinsippet
 •  Kandidaten skal ha kjennskap til mekanismer for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester
 •  Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan kvalitetssikre programkode ved bruk av enhetstesting.

Ferdigheter:

 • Kandidaten er i stand til å benytte Visual Studio med C# kompilator for utvikling av grunnleggende C#-programmer, webapplikasjoner og webtjenester.
 •  Kandidaten kan benytte sentrale klasser i .NET og ASP.NET standard API.
 •  Kandidaten kan benytte ASP.NET MVC sentrale klasser i  webapplikasjoner og webtjenester.
 •  Kandidaten er i stand til å benytte et rammeverk for enhetstesting.
 •  Kandidaten kan benytte nødvendige sikkerhetsmekanismer i ASP.NET for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten vil tilegne seg videregående web programmeringskunnskaper.
 •  Kandidaten kan planlegge og gjennomføre programmerings prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Felles forelesninger i auditorium/datalab. Obligatoriske arbeider på datalab.

Eksamen

Arbeidskrav

3 obligatoriske oppgaver som vurderes bestått/ikke-bestått. Alle oppgavene må være bestått for å kunne ta prosjektoppgaven.

Eksamen og vurdering

Sluttkarakter settes på bakgrunn av følgende karaktergivende/obligatoriske oppgave: En større prosjektoppgave med bokstavkarakter.

Kontinuasjons­eksamen

Ved ikke bestått på prosjektoppgave eller obligatoriske oppgaver må disse tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.

Eksamensdato

Prosjektoppgave innlevering 02.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

DTE-2802 Webapplikasjoner 2 10 stp