høst 2019

ITE1821 Subsea/piping - 10 stp

Sist endret: 19.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1eller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester)eller MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Innhold

Emnet vil ha en bred gjennomgang av modulene:

 • Introduksjon til olje- og gassindustrien,
 • Lover og regler,
 • Reservoar og reservoar-styring,
 • Boring og brønnbygging,
 • Olje- og gass subsea strukturer,
 • Havbunnsutstyr,
 • Rørledninger,
 • Stigerør,
 • Intervensjonssystemer,
 • Drift og vedlikehold,
 • Pumper og målesystem
 • Kompressorer
 • Separatorer
 • Nedstengning og fjerning av installasjoner,
 • Framtidig utvikling av subsea
 • Standarder for beregning av prosessrør på topside installasjoner
 • Ventiler, hovedkomponenter og understøttelser for prosessrør.
 • Gjennomgang av ulike skjemategninger som benyttes i prosjektering av prosessanlegg

Videre vil emnet omhandle strukturell Integritetsstyring og risikostyring med prinsipper, modellering og analyseteknikker

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, ITE1816 Hydrauliske maskinsystemer og oljehydraulikk

Hva lærer du

Kunnskap:    

 • Studentene skal etter gjennomført emne ha grunnleggende kunnskaper om teknikker og installasjoner som anvendes ved utvinning av olje- og gassproduksjon offshore.
 • Studenten vil også få inngående kjennskap til tilhørende standarder og forskrifter som gjelder, samt   dimensjoneringskrav til strukturer og rørsystem på havbunnen. 
 • Studenten vil ha kunnskap om prinsippene for Integritetsstyring og Risikostyring på offshore konstruksjoner,
 • Studenten skal kunne søke relevant informasjon for denne type arbeidsoppgaver. (LU-M-K-5)

Ferdigheter:  

 • Student vil ha en grunnleggende innsikt i alle aktiviteter offshore, fra leting og prospektering, bygging og drift, og nedstengning og fjerning av installasjoner. 
 • Studenten er gitt trening i å fordype seg på egen hånd innenfor et selvvalgt tema, og har fått tilegnet seg ferdigheten med å skrive en faglig rapport basert på egen studie og analyse innenfor et selvvalgt fordypningsområde.  
 • Ferdighetene skal kunne komme til nytte i bacheloroppgaven. (LU-M-F-1..5)

Generell kompetanse:

 • Studenten kan delta i produkt- og utvikling av produksjonssystemer og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet. (Grunnlag for LU-M-G-1..2)
 • Studentene vil i emnedel piping design få inngående kunnskap om hvilke dimensjonerende standarder som gjelder, samt innsikt i dimensjoneringsprinsipper i hht. de samme standarder.  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og prosjektarbeid med veiledning. Det gis skriftlig tilbakemeldinger eller kommentarer til prosjektrapporter.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

For adgang til eksamen skal følgende arbeidsoppgaver være innlevert og godkjent:

Emnet er inndelt i en rekke moduler, og til 5 av modulene vil det bli utlevert en obligatorisk oppgave, som skal være innlevert og godkjent innenfor innleveringsfristen, for adgang til eksamen.

Videre skal studenten selv velge seg et fordypningstema hvor det skal utarbeides en faglig rapport på minimum 10 sider.  Studenten skal i rapporten gjøre en faglig studie i et avgrenset tema.  Nærmere spesifikasjon på rapportens oppbygging blir opplyst ved studiestart.  Rapporten vil utgjøre 40 % av sluttkarakteren.

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen, som teller 60% av sluttkarakter i emnet. Besvarelsen må tilfredsstille minimumskravene i begge hovedtemaer for å bli vurdert til bestått (karakter E).

Prosjektrapporten teller 40 % av sluttkarakteren i emnet. For å bestå eksamen må kandidaten dokumentere kunnskaper på alle oppgaver i eksamenssettet.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MAS-2801 Subsea/piping 10 stp