høst 2019

ITE1840 Energi og miljø - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 9391

Innhold

Kraftnæringen oppbygging og virkemåte.

Nettvirksomheten, oppbygging og nettstruktur.

Inntektsrammen for nettvirksomheten.

Tariffering.

Investeringsmetodikk innenfor nettvirksomhet.

Framtidens nett.

Elektrisk forbruk.

Kraftmarkedet.

Kraftsalg.

Krafthandel.

Prisdannelser i markedet.

Finansiell handel.

Elsertifikater.

Drøfting av ENØK begrepet.

Miljø, status og utfordringer.

Muligheter for å redusere energiforbruket.

Markedsplasser for miljø.

Energiproduksjon og forbruk i fremtiden.

Energiteknologier.

Solenergi.

Bioenergi.

Vannkraft.

Vindkraft.

Bølgekraft.

Tidevann og havstrømmer.

Fossile brensler.

Termisk kraftproduksjon.

Kjernekraft.

Anbefalte forkunnskaper

ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha kunnskap om

- hvordan kraftsystemet er bygd opp og fungerer i et teknisk, økonomisk og miljømessig perspektiv.

- hvordan nettvirksomheten er oppbygd og fungerer teknisk og økonomisk.

- kraftmarkeder, prising av energi og krafthandel.

- miljø, ENØK og framtidige miljøutfordringer.

- hvordan energiteknologier fungerer og benyttes i industrien og kraftbasert industri.

Ferdigheter:

Studenten skal få et helhetsperspektiv på hvordan kraftbransjen og kraftbasert industri fungerer teknisk, økonomisk og med hensyn på miljøutfordringer. Dette skal ses i samspill mellom nett, kraftproduksjon, kraftmarked og miljø. Studenten skal få en forståelse av inntektsrammen for nettvirksomheten, tariffering, lokalnett, sentralnettet, kraftproduksjon, kraftmarkeder, prising av energi, krafthandel, miljø og energiteknologier.

Kompetanse:

Studenten skal få bredde- og dybdekompetanse innenfor energi og miljø, med fokus på kraftnett, kraftproduksjon, kraftmarked, miljø og energiteknologier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det gis obligatoriske øvinger, som skal være godkjent før eksamen.

Eksamen og vurdering:

Skriftlig 5-timers eksamen teller 100% av endelig karakter. Karakterskala A - F.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 09.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1840 Energi og miljø 10 stp
ETE-2606 Energi og miljø 10 stp