høst 2019

ITE1847 Programmerbare styringer - 10 stp

Sist endret: 13.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert

Innhold

Emnet består av PLS og Programmering i LabVIEW.

PLS: 

Grunnleggende digitalteknikk

PLS-systemets oppbygning

Programmeringsverktøy

Ladderdiagram

Bruk av tidskretser og tellere

Beskrivelse av prosesser vha. sekvensskjema

Programmering av sekvensstyringer

Øvinger på modeller, for eksempel styring av en heis eller et sorteringsanlegg med tilhørende matesystem, kjedebane og skyvere

Prosjektoppgave 

 

Programmering i LabVIEW:

Kontrollere og indikatorer

Løkker

Grafer

Strenger

Clustere

Tabeller

Lokale og globale variable

Filbehandling

Digital/analog I/O med LabVIEW

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha forståelse av:

- oppbygging og virkemåte av logiske styringer

- programmering av PLS

- hvordan et grafisk programmeringsspråk som LabVIEW er bygd opp

- grunnleggende datainnsamling ved hjelp av I/O-kort

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

- utarbeide funksjonsbeskrivelse for et logisk styresystem med bakgrunn i en funksjonsspesifikasjon

- programmere en PLS for utførelse av styringen

- sette opp nødvendige sikkerhetskrav

- måle på og styre enkle prosesser ved hjelp av PC, programmeringsspråket LabVIEW og generelle I/O-kort.

Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor programmering av PLS og programmering i LabVIEW.

Etter fullført emne vil studenten kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en god overordnet forståelse av utvikling og dokumentering av systemer for automatisk styring av maskiner og industrielle prosesser og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, programmeringsoppgaver, prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • PLS: 8 laboratorieøvinger og prosjekt.
  • LabVIEW: 5 øvinger.

Eksamen og vurdering PLS: 3 timers skriftlig eksamen. LabVIEW: 3 timers eksamen, PC på eksamen.

Det gis separate delkarakterer for deleksamenene underveis. Karakter for emnet bestemmes av resultatene fra de to delemnene. Hver deleksamen teller 50%. Begge deleksamener må være bestått. Karakterskala A - F.

Kontinuasjons­eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen så er det tilstrekkelig å ta ny eksamen kun i det delemnet man strøk i.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ELE-2604 Programmering i LabVIEW 5 stp
ETE-2600 Programmerbare logiske styringer 5 stp