høst 2019
ITE1885 Analog og digital elektronikk - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Studiepoengreduksjon

ITE1715 Digitale systemer 5 stp
ELE-2502 Elektronikk 1 5 stp
ELE-2503 Digitalteknikk 5 stp

Innhold

Digitale kretser:

 • tallsystemer, kodetyper
 • binær aritmetikk; adderer, subtrahere, 1-kompliment, 2-kompliment, tall med fortegn og BCD-addisjon
 • logiske porter
 • boolsk algebra; Forenklingsregler, Karnaughdiagram
 • analyse av kombinatoriske kretser
 • dataomforming; dekodere, enkodere, multipleksere, demultipleksere og AD-omformer
 • vipper, tellere og register
 • lagringsenheter; ROM, RAM, PROM, EEPROM

Analog elektronikk

 • halvledermaterialer og komponenter
 • en og toveis likeretterkretser
 • spenningsregulering med zenerdiode
 • arbeidspunkt til dioder, lysdioder og zenerdioder
 • finne arbeidspunkt og forspenne transistortypene BJT,JFET og MOSFET
 • bruke transistoren som elektronisk bryter
 • felles emitter og felles kollektor forsterkerkretser basert på bipolare transistorer (BJT)
 • felles source og felles drain forsterkerkretser basert på felteffekttransistorene JFET og MOSFET


Anbefalte forkunnskaper

ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

   Studenten kan:

 • beskrive forskjellige tallsystemer, kodetyper, binær aritmetikk, boolsk algebra og karnaughdiagram
 • beskrive kombinatoriske kretser, vipper, tellere og register, enhetene for dataomforming og lagringsenhetene
 • beskrive bruksområde og virkemåte til enkle diode- og transistorkretser
 • beskrive bruk av transistoren som både bryter og forsterker

Ferdigheter

   Studenten kan:

 • omforme mellom de ulike tallsystemene og utføre aritmetiske operasjoner i de ulike tallsystemene
 • analysere enkle digitale systemer bestående av basiskomponentene, latch, vipper, register og enhetene for dataomforming
 • regne ut arbeidspunktet til dioder og transistorer
 • analysere og regne på enkle spenningsforsyninger med likeretting, filter og spenningsregulering
 • analysere og regne på forsterkerkretser basert på bipolare transistorer og felteffekttransistorer
 • bruke dataverktøy til å simulere og verifisere funksjonaliteten til ulike kretser

Generell kompetanse

  Studenten kan:

 • konstruere enkle digitale systemer
 • designe enkle diodekretser og transistorkretser
 • tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor analog og digital elektronikk
 • planlegge og gjennomføre laboppgaver og innleveringsoppgaver
 • utarbeide klare og tydelige rapporter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet undervises hvert høstsemester. Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske innleveringer og laboratorieøvelser. Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.

Eksamen

Arbeidskrav

Digitale kretser:

 • 3 av 4 innleveringer må være godkjent
 • 3 av 3 laboratorieøvinger må være godkjent

Analog elektronikk:

 • 3 av 4 innleveringer må være godkjent
 • 4 av 4 laboratorieøvinger må være godkjent

Eksamen og vurdering For hver av delene analog elektronikk og digital elektronikk jobber studentene med 3 obligatoriske oppgaver, som de leverer inn utkast av i løpet av høsten. Disse utkastene representerer de obligatoriske innleveringen under arbeidskrav. Studentene får tilbakemelding på utkastene og jobber videre med disse. Ved slutten av semesteret velger studentene to av de tre oppgavene som de vil levere inn å få karakter på. Eksamen og vurderingsform er dermed mappevurdering der to obligatoriske oppgaver fra analog elektronikk og to obligatoriske oppgaver fra digitale kretser, karaktersettes etter karakterskala A-F, og teller med i den totale evalueringen i emnet. 

Alle elementene i mappen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Det gis en felles karakter for hele emnet.

Kontinuasjons­eksamen Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1885