høst 2019

ITE1894 Smart teknologi for assistanse, helse og velferd - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni  

Emnetype

Overveiende teoretisk med praktiske øvinger.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert 

Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1802 Programmering for mobil

Innhold

Kurset gir en introduksjon til teknologi for bedring av helsetjenester og velferd. Faget viderefører ITE1802, men omfatter smart bruk av sensorteknologi og bærbar teknologi - "wearables" - som for eksempel bruk av mobilsensorer til avlesing av hjerterytme med blits + kamera, bruk av lett tilgjengelig IoT-teknologi som Ardouino/BeagleBone o.l.

Faget omfatter innsamling og kunnskapsuthenting fra større mengder sensorinformasjon, mulige samfunnsmessige gevinster av dette samt utfordringer i forhold til personvern og sikkerhet.

Da helsesensorer i dag i liten grad kan benyttes uten fysisk kontakt med personer vil brukerterskel også være omhandlet.

Anbefalte forkunnskaper

ITE1807 Systemutvikling, ITE1902 Vegplanlegging og vegteknologi

Hva lærer du

Kunnskap

 • Sensorer og fysiske parameter som kan registreres samt muligheter for å kombinere parameter for å gi ønskede observasjoner.
 • Smarttelefon og IoT-platformer med muligheter for tilkobling tiltrådløse og kablede sensorer og systemer.
 • Kjenne til hensikt og behov for virksomhet/livskritiske sanntids sensorsystemer.
 • Forståelse for problemstillinger som oppstår i forhold til den store mengden sensordata som skal prosesseres, og mulighetene for informasjonstap og feil.
 • Strategier for behandling av til dels usikker informasjon.
 • Forhold for - og vurderinger rundt lokal versus sentral lagring prosessering og overføring av disse dataene.
 • Muligheter med personlige helsesensorer.
 • Utfordringer rundt personvern i relasjon til helsesensorer og overvåkning.
 • Energibruk og energiforsyning til helserelaterte sensorbaserte systemer.

Ferdigheter

 • Bruk og begrensninger for ulike sensorer.
 • Programutvikling for innhenting av sensordata.
 • Prosessering, sammensetting og kunnskapsuthenting fra sensordata.
 • Teknikker for representasjon og bearbeiding av store mengder slike data.
 • Benytte AI og maskinlæringsstrategier for automatisert kunnskapsuthenting.
 • Bruk av sensorer i standard mobile enhenter.
 • Programmering av Arduino, Beaglebone, Raspberry Pi, o.l. med disses tilknyttede sensoriske enheter.
 • Anvendelse av (og faglige vurderinger rundt) protokoller for lagring og overføring av sensordata.

Generell kompetanse

 • Kjenne samspillet mellom teknologi, samfunnskonsekvenser og utviklingsmetodikk rundt sensorbaserte systemer for assistanse, helse og velferd.
 • Å reflektere over egen faglig utøvelse og læringsprosess og kunne justere disse etter veiledning.
 • Dokumentering av faglig utøvelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning og øvinger/prosjekt på laboratorium. Flertallet av arbeidskrav er selvstendige oppgaver og det kreves deltakelse i ett prosjekt bestående av flere prosjektgrupper.

Eksamen

Arbeidskrav

Et antall øvinger: Publisert på LMS. Større oppgave/prosjekt publisert på LMS. Flervalgstest for deler av pensum må gjennomføres.

Eksamen og vurdering

Mappevurdering (L) med bokstavkarakter: Mappen vil bestå av flere obligatoriske arbeider og elektroniske flervalgstester. Øvinger og prosjekter er ulikt vektet i sitt bidrag til karakter i emnet. Innholdet i mappen evalueres og er grunnlag for karaktersetting. Krav til de enkelte arbeider publiseres. Mangler mappen vurderingselementer blir ikke mappen vurdert og det gis ikke karater.

Kontinuasjons­eksamen

Blir mappen vurdert til F åpnes muligheten for kontinuasjon ved at man forbedrer vurderingselementer. Kontinuasjonstidspunkter følger UiTs forskrifter.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

DTE-2804 Smart teknologi for assistanse, helse og velferd 10 stp