høst 2019

ITE1896 Praksisprosjekt - 10 stp

Sist endret: 19.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Ukjent | Annet | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse eller Forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning og Matematikk (IGR1600) + (IGR16001) og Fysikk/Kjemi (IGR1602).

Anbefalte forkunnskaper: Gjennomført 2. årstrinn på Bachelor Maskin/Industri.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikkeller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1601 Matematikk 2, IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk

Innhold

Del 1: Bedriftspraksis

Innhold Under praksisperioden skal studenten arbeide med en eller flere av følgende aktiviteter: Konstruksjon Produksjonsteknikk/vedlikeholdsteknikk Planlegging og oppfølging (produksjonsstyring) Kvalitetsstyring/HMS.

Videre skal studenten føre dagbok under praksisperioden. Praksisprosjektet gjennomføres med 3 ukers praksis i løpet av sommer/høst i en bedrift. Det skal være ingeniørmessige arbeidsoppgaver. Det skal leveres en Rapport samt et blogginnlegg

Del 2: Faglig prosjekt

Det faglige prosjektet ut på å gå gjennom fasene fra ide til ferdig produkt. Oppgaven kan løses i grupper, og prosjektet skal styres og dokumenteres iht. filosofien TOTAL KVALITETSLEDELSE.

Totalt skal denne delen utgjøre 130 - 140 timer pr. student. Undervisning/veiledning er da inkludert.

Egeninnsatsen i prosjektet vil være på ca. 110 timer pr. student, inklusiv statusrapport og statuspresentasjon + avsluttende rapport og presentasjon av det ferdige produkt

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Gjennom praksisperioden skal studenten få en innsikt og praksis i ingeniørmessige yrkesferdigheter innen konstruksjon, produksjon/vedlikehold eller teknologiledelse samt innblikk i organiseringen/styring av bedriften inklusiv kvalitetsstyring/HMS.

Kandidaten skal få kunnskap om prosjektstyring, relevant faglig innhold og produkt utvikling i forhold til valgt fordypning.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne gjennomføre et prosjekt fra ide til ferdig produkt. Det vil si at kandidaten skal kunne generere en ide gjennom en kreativ prosess, produktutviklingsmetoder, beskrive ideen med nødvendige medier som for eksempel 3D-DAK, matematiske modeller, simuleringer, beskrivende tekst og liknende. Kandidaten skal kunne vurdere og angi nødvendige toleranser og feilkilder.  Kandidaten skal kunne styre prosjektet ved hjelp av prosjektstyringsverktøy.

For fordypning produksjon: Generere nødvendige tekniske tegninger, generere nødvendige styringsprogrammer for aktuell produksjon, produsere ideen i tilgjengelig produksjonsutstyr samt.

For fordypning konstruksjon: Kunne vise og dokumentere konstruksjonsmessige vurderinger og avgjørelser.   

Fordypning teknologiledelse: Kunne dokumentere teori og vise egne vurderinger rundt aktuelle problemstilling innen teknologiledelse. 

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne bruke sin kunnskap om og ferdigheter innen aktuell fordypning og prosjektstyring til å kunne kommunisere med alle impliserte parter i et prosjekt og dermed skal kandidaten på en kreativ og selvstendig måte kunne realisere en ide gjennom et prosjekt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Direkte deltakelse i bedriftens løpende arbeidsoppgaver samt Prosjektarbeid med veiledning.

Eksamen

Arbeidskrav:

Del 1 Bedriftspraksis

  • Midtveis i praksisperioden skal studenten sende inn en statusrapport (1 A-4 side), som forteller status så langt; dvs. info. om bedriften, hva studenten selv har vært med på etc. Statusrapporten går kun til faglærer (evt. også instituttleder).
  • Et "blogg-innlegg", et innlegg som skal legges ut på hjemmesiden til Institutt for Industriell Teknologi". Innlegget skal være på ca. 1/2 A-4 side, og skal fortelle litt om erfaring/opplevelse så langt, gjerne med et bilde.
  • Etter praksisperioden skal studenten skrive en sluttrapport som oppsummerer studentens arbeid og erfaring, samt en refleksjon over praksisperioden " Resulterer i bestått/ikke bestått

Del 2: Fagligprosjekt Prosjektbeskrivelse, og avsluttende prosjektrapport med sluttpresentasjon av prosjektet og det endelige produktet. Hvor endelig prosjektrapport + endelig produkt danner grunnlag for fastsettelse av karakter i faget.

Eksamen og vurdering: Emne vil bestå av to deler. Del 1: bedriftspraksis og del 2: faglig prosjekt.

Arbeidsmessig er hver del 5 stp, til sammen 10 stp.

Del 1 vil være bestått/ikke bestått og en betingelse for karakter i faget.

Del 2 blir karaktersatt med bokstavkarakterer basert på en avsluttende prosjektrapport og sluttpresentasjon. Besvarelsen bedømmes utfra hvordan prosjektet er gjennomført, det vil si evnen til prosjektstyring og rapportering, samt kompleksitet og egenart på ide og fremstillingsprosess.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Prosjektrapport innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MAS-2804 Praksisprosjekt 10 stp