høst 2019

ITE1905 Solcelleteknologi og brenselceller & hydrogen - 10 stp

Sist endret: 15.05.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 .

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert

Innhold

Emnet gir en bred, til dels detaljert men grunnleggende innføring i solcelleteknologi og i brenselcelleteknologi.

Delemne 1 Solcelleteknologi

 • Fotoner inn, elektroner ut: Prinsippet bak den fotovoltaiske-, og fotoelektriske effekten
 • Solenergiens rolle i verden
 • Grunnleggende om sol-jordfysikk og solvinkler
 • Grunnleggende om krystaller og halvlederteori
 • Doping, drift og diffusjon
 • pn-dioden
 • Solcellens prinsipielle virkemåte
 • Hetero-, og homo overganger
 • Material egenskaper
 • Fremstilling av silisium
 • Design og fremstilling av krystallinske solceller
 • Utstyr for fremstilling av solceller
 • Solcelle målinger; IV-kurver, Voc, Isc, FF, effektivitet, parasittresistanser
 • Måleutstyr for karakterisering
 • Klassifisering av solceller
 • Datasimuleringer, solcellen, PV-system
 • Inngående komponenter i et solcellesystem

Delemne 2 Brenselceller & hydrogen

 • Grunnleggende om brenselceller, komponenter, drift, klassifisering, ulike typer, og bruksområder
 • Brenselcellens termodynamikk
 • Brenselcellens elektrokjemi
 • Karakterisering av brenselceller
 • Brenselcelle komponenter og design aspekter
 • Brenselcelle standarder og miljø effekter og konsekvenser

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • forklare solcellers virkemåte
 • forstå forskjellen mellom fotovoltaisk effekt og fotoelektrisk effekt
 • redegjøre for viktige elektriske og geometriske design parametere for solceller
 • forstå en målt IV karakteristikk for en solcelle
 • beskrive viktige forskjeller mellom ulike typer solceller
 • beskrive fremstillingssekvensen for krystallinske silisium solceller
 • redegjøre for faktorer viktige for optimal plassering av solcellepaneler
 • forklare funksjonen til ulike komponenter i et solcelle system
 • forklare den prinsipielle oppbyggingen av en solcellemodul
 • redegjøre for konsekvenser av forskjeller mellom celler i en modul
 • redegjøre for ulike typer produksjonsfeil og defekter
 • forstå hvordan solceller sorteres og klassifiseres
 • forstå formålet med de produksjonsprosesser som brukes for fremstilling av solceller og solcelle paneler
 • lokalisere mulig miljø eller sikkerhetsmessig risiko i solcelleanlegg og i brenselcelle system
 • navngi relevante tekniske standarder
 • forstå de fundamentale prinsipper for en brenselcelles design og funksjon
 • Kunnskap om komponenter, material, og fysikalske mekanismer og forståelse av hvordan disse påvirker brenselcellens oppførsel

Ferdigheter:

 • utføre enkle beregninger for solcellers og panelers ytelse
 • analysere målte egenskaper hos en solcelle og sol celle panel
 • klassifisere en målt solcelle utfra dess karakteristikk
 • skille en god celle fra en dårlig
 • forstå tekniske datablad for solceller og for brenselceller
 • designe en krystallinsk silisium solcelle
 • simulere en solcelles ytelse som funksjon av design mha. dataprogram
 • dimensjonere et solcelle anlegg
 • sette sammen et optimalt fungerende solcelleanlegg bestående av ikke identiske moduler
 • Bruke teknikker og metoder for å analysere forskjellige brenselcellesystemer basert på deres bruksområde og bruksbetingelser

Kompetanse:

 • redegjøre for fordeler og ulemper med solcellesystem for produksjon av elektrisk energi
 • reflektere over solenergiens rolle i verdens energisystem
 • reflektere over hvordan lagre energi fra solceller
 • vurdere egnethet hos ulike typer solcellepanel i ulike miljøer
 • uttale seg om miljømessige og/eller sikkerhetsmessige konsekvenser ved fremstilling eller bruk av solceller og brenselceller
 • kommunisere med publikum og fagpersoner innen solcelleteknologi og brenselcelleteknologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger i form av 4 økter/uke fordelt likt mellom delemnene,

obligatoriske innleveringer bestående av regneøvinger, designoppgaver og laboratorieoppgaver med tilhørende skriftlig og/eller muntlig rapportering.

All organisert undervisning, pensumlitteratur og alt utdelt materiale er å betrakte som pensummateriale. Eksamensoppgaver gis med utgangspunkt i dette. 

Gjesteforelesninger kan forekomme.

Frivillige Quiz kan forekomme.

Innføring i bruk av PC1D/PC2D programmet. Et gratis program for Windows system som er fritt tilgjengelig på internett. Vil bli utdelt.

Audio og video av forelesninger og øvinger i klasserom blir spilt inn med Mediasite og kan følges live via nett. Linker til innspillinger blir lagt ut på Canvas.

Eksamen kan ikke avlegges i undervisningsfrie semestre.

Praksis: nei

Kvalitetssikring av emnet:

Emneevaluering i form av spørreundersøkelse, evt. også via studenttillitsvalgt.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende må være godkjent for å få eksamensrett:

For del emne 1 solcelleteknologi: 3 stk. obligatoriske innleveringer bestående av en regneøving, en designoppgave og en hjemme laborasjon med rapport. I hjemme laborasjonen simuleres optimalisering av en solcelle og dets egenskaper mha. PC1D/PC2D programmet eller tilsvarende programmer.

For del emne 2 Brenselceller & hydrogen: 2 stk. obligatoriske innleveringer med skriftlig rapport og/eller muntlig presentasjon.

Eksamen og vurdering:

To (2) skriftlige skoleeksamener under oppsyn hvor eksamen i delemne 1 er av 4 timers varighet, og eksamen i delemne 2 er av 3 timers varighet.

Det gis bokstavskarakter A-F, der F er ikke bestått, i hvert enkelt delemne som vektes sammen til en samlet karakter A-F med vekt faktorer 50/50. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Noter at deleksamen 1- Solcelleteknologi vil være felles med delemnet solcelleteknologi inngående i emne ITE1832 Solcelleteknologi og vakuumteknologi.  

Hjelpemidler ved eksamen:  

Formelsamling av John Haugan "Formler og tabeller" samt formelsamling som er vedlagt selve eksamensoppgaveteksten (i deleksamen 1).  Ingen andre trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. 

Kalkulator: Alle håndholdte kalkulatorer med tomt minne ved eksamensstart og 

uten kommunikasjonsmulighet er tillatt.  

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått seneste ordinære arrangerte eksamen/deleksamen i emnet. 

Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt. 

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1832 Solcelleteknologi og vakuumteknologi 5 stp