høst 2019

ITE1917 Satellittdata behandling - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

Dette kurset fokuserer på satellittfjernmåling/jordobservasjon. Teman: Elektromagnetisme og vekselvirkning med atmosfæren. Passiv satellittinstrumentering som radiometere, optiske- og mikrobølge instrumenter. Aktiv satellittinstrumentering som radar, lidar, SAR instrument og prosessering av SAR data. Digital data- og bildetolkning. Klassifiseringsmetoder for satellittbilder. Oversikt operative satellitter og formål. Norske satellitter, bakkestasjoner og aktører.  Programvare som er tilgjengelig fra operatører eller brukere av satellittdata. Det vil også gi en innføring i programvare for satellitt dataanalyse.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1845 Kommunikasjonsteknikk

Hva lærer du

Kunnskaper

  • Forstå formål og metoder for behandling av satellittdata og spesielt multispektrale satellittbilder
  • Forstå formål for prosessering av SAR data.
  • Vite om programmer for jordobservasjon, satellitter og bakkestasjoner og disses formål.
  • Kjenne til noen eksempler på hva forskjellige typer jordobservasjonsdata brukes til.
  • Kjenne til bakkesegmentet for logistikk og tilgang på satellittdata.

Ferdigheter

  • Kunne utføre klassifikasjon i multispektrale satellittbilder.
  • Designe og implementere elementære algoritmer for behandling av satelllitt-data for konkrete formål.

Generell kompetanse

  • Kunne anvende kunnskaper og ferdigheter til å vurdere og til dels designe systemer for behandling av satellittdata på selvstendig vis og derved vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og simuleringsarbeid. Prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

Øvinger, simuleringsoppgaver og prosjektarbeid.

Eksamen og vurdering

En avsluttende skriftlig eksamen som gir bokstavskarakter A-F.  

Kontinuasjonsadgang

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamener i dette emnet. Dersom prosjektoppgave og innleveringer er bestått så er det tilstrekkelig å ta ny skoleeksamen kun i det delemnet man strøk i. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektet og innleveringene i emnet.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Eksamensdato

Avsluttende skriftlig eksamen 12.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

STE-2801 Satellittdata behandling 10 stp