høst 2019
KVE-1120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur - 10 stp

Sist endret: 03.07.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg er det anbefalt at du har tatt emnet KVE-1110.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur.Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentraliserte emner.


Studiepoengreduksjon

KVE-6120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur 10 stp

Innhold

Studiet gir omfattende kunnskaper i kvensk kultur og litteratur. Du vil spesialisere deg på ett eller flere felt innenfor emnet. Materialet presenteres i form av en individuell oppgave eller gruppeoppgave. Spesialiseringstemaet kan være relatert til undervisning, skjønnlitteratur, media, kulturhistorie eller minoritetsproblematikk generelt.

Anbefalte forkunnskaper

KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • lært seg å analysere kulturelle fenomen ved hjelp av kulturforskningens redskaper og aktuell kildelitteratur, arkiv osv.
  • anvendt relevant argumentasjonsteknikk, kulturhistoriske og skjønnlitterære kilder i oppgaveskriving

Ferdigheter

studenten kan:

  • forstå og formidle kvensk kultur som en transnasjonal minoritetskultur med særegne trekk
  • formidle og undervise andre i kvensk kultur og litteratur

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk.

Eksamensspråk: Finsk, kvensk, norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas. Kontakt faglærer dersom du har spørsmål om undervisningen.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.: Emnet sluttevalueres hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  •  en individuell oppgave på ca. 8-10 sider.

Eksamen består av:

  •  en skriftlig hjemmeeksamen på ca. 8-10 sider, 5 dagers skrivetid i slutten av semesteret

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-1120