Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

KVI-3123 Kunstens teori og historiografi - 20 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp) i kunsthistorie. Av de 90 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 30 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå

Innhold

Emnet gir en fordypning i den nyere kunsthistoriens metoder, teorier og begreper med vekt på de siste fire-fem tiårene, samt en innføring i fagets historiografi. Emnet omfatter teorier og metoder knyttet til billedkunst i vid forstand og til arkitektur. Spesiell vekt blir lagt på studiet av poststrukturalistisk kritikk, kjønnsstudier, postkolonialisme og andre tilnærmingsmåter til visuelle og kunstneriske forhold. Pensumtekstene knytter også an til fagområder som estetikk, litteraturvitenskap, historie, antropologi og religion. Innen kunsthistoriografi legges vekten på et utvalg eldre og nyere tekster som har bidratt til å forme kunsthistoriefaget.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • Inngående forståelse av kunsthistoriens metoder og teorier i nyere tid.
  • God forståelse av på hvilke måter slike metoder og teorier kan komme til anvendelse i studiet av eller forskningen på et kunsthistorisk materiale.
  • God forståelse av utvalgte, eldre og nyere tekster som har betydning for kunsthistoriens historie.
  • Grunnleggende forståelse av kritiske og historiografiske studier av kunsthistoriefaget.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Benytte eksisterende metoder, begreper og/eller teorier i kunsthistoriske analyser på en selvstendig måte.
  • Presentere, plassere og tolke utvalgte tekster fra den kunsthistoriske faglitteraturen.
  • Drøfte avanserte teoretiske problemstillinger muntlig og skriftlig

Kompetanse

  • Modenhet og selvstendighet i egne refleksjoner om kunsthistoriens metoder og teorier og anvendelsen av disse på et relevant materiale eller emne.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • En muntlig presentasjon med utgangspunkt i to ulike metodiske og teoretiske tilnærminger.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • En skriftlig oppgave over oppgitt tema, med et omfang på ca. ti sider.

Oppgaven deles ut i annen halvdel av semesteret, og besvarelsen skal leveres ti dager etter utlevering.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 14.11.2019 innlevering 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

KVI-3121 Kunstteori 10 stp
KVI-3122 Kunsthistoriens tekster 10 stp


Kontakt
IMG_1856 kopi 2.JPG

Haugdal, Elin Kristine


Professor kunsthistorie
Telefon: +4777620916 elin.haugdal@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no